Контрольна робота з предмету Організація виробництва на підприємстві

n1.doc (1 стор.)
Оригінал

Реєстраційний №

по книзі обліку
Міністерство освіти Російської Федерації
Інститут Сучасної Економіки
Представництво у Воронежі
Спеціальність «Економіка та управління» № договору 1318

Форма навчання: дистанційна Група № ЕУ-021
Дисципліна Організація виробництва на підприємстві
контрольна робота
варіант № 7
Питання № 1. Основні принципи організації виробничого процесу.

Питання № 2. Структура органів технічної підготовки виробництва і зміст їх роботи


Студент: Ілларіонов Олександр Геннадійович

П.І.Б. викладача Боброва Є.В.


Оцінка Дата Підпис

відомості


Москва 2010

Питання 1. Основні принципи організації виробничого процесу.
План відповіді
поняття виробничого процесу;

основні принципи організації виробничого процесу;

висновок.
Виробничий процес - це сукупність всіх дій людей і засобів виробництва, спрямованих на виготовлення продукції.

Для здійснення виробничого процесу необхідно щоб з'єдналися людина, природа і техніка. Економісти називають ці три фактори трохи інакше: земля, праця і капітал.

1. Земля необхідна не тільки в сільському господарстві, а й для розміщення на ній заводів, фабрик та інших виробничих приміщень, в яких буде здійснюватися виробничий процес.

2. Праця, як фактор виробництва, включає в себе всіх людей, які задіяні у виробничому процесі.

3. Під капіталом мається на увазі все обладнання підприємства, за допомогою якого здійснюється виробничий процес.

Залежно від характеру і масштабу продукції, що випускається виробничі процеси можуть бути простими і складними. Продукція, виготовлена ​​на машинобудівних підприємствах, як правило, складається з великої кількості деталей і складальних одиниць. Деталі мають різноманітні габаритні розміри, складні геометричні форми, обробляються з великою точністю, для їх виготовлення потрібні різні матеріали. Все це ускладнює виробничий процес, який ділиться на частини, і окремі частини цього складного процесу виконуються різними цехами і виробничими ділянками заводу.

Виробничий процес складається з наступних процесів:

основні - це технологічні процеси, в ​​ході яких відбуваються зміни геометричних форм, розмірів і фізико-хімічних властивостей продукції;

допоміжні - це процеси, які забезпечують безперебійне протікання основних процесів (виготовлення і ремонт інструментів і оснащення; ремонт обладнання; забезпечення всіма видами енергій і т.д.;

обслуговуючі - це процеси, пов'язані з обслуговуванням як основних, так і допоміжних процесів але в результаті яких продукція не створюється (зберігання, транспортування, технічний контроль і т.д.).
Весь виробничий процес будується на основі виробничих принципів.

Принципи - це вихідні положення, на основі яких здійснюється побудова, функціонування і розвиток виробничого процесу.

В даний час розрізняють такі основні принципи організації виробничого процесу:
1. Принцип пропорційності - пропорційна продуктивність в одиницю часу всіх виробничих підрозділів підприємства (цехів, дільниць) та окремих робочих місць.

2. Принцип диференціації - поділ виробничого процесу виготовлення однойменних виробів між окремими підрозділами підприємства (наприклад, за технологічним).

3. Принцип комбінування - об'єднання всіх або частини різнохарактерних процесів з виготовлення певного виду виробу в межах однієї ділянки, цеху, виробництва.

4. Принцип концентрації - зосередження виконання певних виробничих операцій з виготовлення технологічно однорідної продукції або виконання функціонально однорідних робіт на окремих ділянках і робочих місцях.

5. Принцип спеціалізації - форми поділу праці на підприємстві, в цеху. Закріплення за кожним підрозділом підприємства обмеженою номенклатури робіт, операцій, деталей, виробів.

6. Принцип універсалізації - певне робоче місце або виробничий підрозділ зайнято виготовленням виробів і деталей широкого асортименту або виконанням різних виробничих операцій.

7. Принцип стандартизації - під принципом стандартизації в організації виробничого процесу розуміють розробку, встановлення та застосування одноманітних умов, що забезпечують найкраще його протікання.

8. Принцип паралельності - одночасне виконання технологічного процесу на всіх або деяких його операціях. Реалізація даного принципу істотно скорочує виробничий цикл виготовлення виробу.

9. Принцип прямо точності - вимога прямолінійності руху предметів праці по ходу технологічного процесу, тобто по найкоротшому шляху проходження виробом усіх фаз виробничого процесу без повернень у його русі.

10. Принцип безперервності - зведення до мінімуму всіх перерв у процесі виробництва конкретного виробу.

11. Принцип ритмічності - випуск в рівні проміжки часу рівної кількості виробів.

12. Принцип автоматичності - максимально можливе і економічно доцільне звільнення робітника від затрат ручної праці на основі застосування автоматичного обладнання.
Висновок: Економічна ефективність раціональної організації виробничого процесу виражається в скороченні тривалості виробничого циклу виробів, в зниженні витрат на виробництво продукції, поліпшення використання основних виробничих фондів і збільшенні оборотності оборотних коштів. Дотримання принципів організації виробничого процесу - одне з основоположних умов ефективної діяльності підприємства.

Питання 2. Структура органів технічної підготовки виробництва

і зміст їх роботи.
План відповіді
визначення технічної підготовки виробництва;

основні завдання технічної підготовки виробництва;

зміст технічної підготовки виробництва;

організаційні форми і структура органів технічної підготовки виробництва;

висновок.
Існує таке визначення технічної підготовки виробництва:

"Технічна підготовка виробництва - це комплекс нормативно-технічних заходів, що регламентують конструкторську, технологічну підготовку виробництва та систему постановки продукції на виробництво".

Основними завданнями технічної підготовки виробництва на промисловому підприємстві є: формування прогресивної технічної політики, спрямованих на створення більш досконалих видів продукції та технологічних процесів їх виготовлення; створення умов для високопродуктивної, ритмічної і рентабельної роботи підприємства; послідовне скорочення тривалості технічної підготовки виробництва, її трудомісткості і вартості при одночасному підвищенні якості всіх видів робіт.

Технічна підготовка виробництва за своїм змістом поділяється на дослідну, конструкторську (проектування виробів) і технологічну стадії. Призначення першої стадії - проведення прикладних досліджень, експериментування, вивчення можливостей використання нових конструктивних рішень, матеріалів, технологічних процесів, прогнозування попиту на продукцію та ін; друга охоплює всі необхідні види робіт з конструювання (розробки проекту) нових виробів, виготовлення з дослідних зразків, вдосконаленню випущених виробів; третя стадія має своїм завданням розробку нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів, технологічного оснащення, засобів і методів контролю якості, нормативів трудових і матеріальних витрат, вдосконалення організації виробництва в цехах і на виробничих дільницях.

У свою чергу технічна підготовка становить частину життєвого циклу продукту, що містить; наукову і технічну підготовку, власне виробництво та експлуатацію вироби.

Здійсненням єдиної технічної політики на підприємстві керує головний інженер (перший заступник генерального директора об'єднання), спираючись на апарат технічної підготовки виробництва. Організаційні форми і структура її органів визначаються прийнятої на підприємстві, у виробничому об'єднанні системою підготовки виробництва. На підприємствах розрізняють три організаційні форми технічної підготовки: централізовану, децентралізовану і змішану.

Вибір форми залежить від масштабу і типу виробництва, характеру продукції, що виготовляється, частоти її оновлення та інших факторів. Для великих підприємств, об'єднань масового і великосерійного виробництва характерна централізована форма підготовки, при якій вся робота здійснюється в апараті заводоуправління. З цією метою створюються відділи головного технолога, загальнозаводська лабораторія, відділ планування технічної підготовки виробництва. На деяких підприємствах організуються два конструкторських відділу: дослідно-конструкторський, що займається розробкою нової продукції, і серійно-конструкторський, що має завданням вдосконалення випускається.

На підприємствах одиничного і дрібносерійного виробництва застосовується переважно децентралізована або змішана форма підготовки виробництва: при першій формі основна робота з технічної підготовки ведеться відповідним бюро виробничих цехів; при другій - весь обсяг робіт розподіляється між заводськими і цеховими органами. У цьому випадку конструкторська підготовка найчастіше здійснюється у відділі головного конструктора, а технологічна - в цехових бюро підготовки виробництва. На невеликих підприємствах вся технічна підготовка зосереджується в єдиному технічному відділі.
Висновок: процес проведення технічної підготовки виробництва не є сам по собі просто встановленням обладнання, а являє собою складний комплекс взаємопов'язаних заходів.

Список літератури
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації