Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
ОригіналOverview

ФінРезульт
Актив
Пасив


Sheet 1: ФінРезульт

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка 2002 2003 2004 2005 Планові значення на 2006 рік
1 2 3 4 5 6 7
Дохід (виручка) від реалізації ПРОДУКЦІЇ (товарів, робіт, послуг) 10 602487 707619 857014 1084 329,90 1318963,21775699
Податок на додану вартість 15 (80 313,4) (116184) (140660) (177 388,9) 219827,202959498
Акцизний збір 20 39096,50 42229,00 57909,30 73931,00 +86471,5305881672

25 (0) (0) (0) (0) 0
Інші Вирахування з доходу 30 112610 171856 163210 211709 +267482,073563764
Чистий дохід (виручка) від реалізації ПРОДУКЦІЇ (товарів, робіт, послуг) 35 370467 377350 495234 621 300,60 +745182,410645561
Собівартість реалізованої ПРОДУКЦІЇ (товарів, робіт, послуг) 40 183305 190589 265470 319 177,30 388835,982802924
Валовий:

прибуток 50 187162 186761 229765 302 123,30 356346,427842637
збиток 55 (0) (0) (0) (0)
Інші операційні доходи 60 81 034,90 107161 158190 258 514,70 380559,841817823
Адміністративні витрати 70 25 350,50 30 400,20 39 607,30 44 980,70 +51083,0925735912
Витрати на збут 80 99 799,80 112626 142249 236 151,30 +287251,028054743
Інші операційні витрати 90 (83253) (107418) (153532) 238 906,10 +351693,995062227
Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток 100 59 793,80 43 478,90 52 566,80 40 599,90 +46878,1539698991
збиток 105 (0) (0) (0) (0)
Дохід від участі в Капіталі 110 571,5 2 554,50 0 0 0
Інші фінансові доходи 120 2 514,90 948,4 1 180,30 0 0,00
Інші доходи 130 2 652,10 2565 29 150,80 14900 14900
Фінансові витрати 140 (5 819,2) (6 790,5) (13 248,8) 17 406,40 17 406,40
Втрати від участі в Капіталі 150 (0) (4,1) (0) (0) 0
Інші витрати 160 (7 344,7) (7 410,6) 1159,11 1300,30 1456,34
Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування:

прибуток 170 52 368,40 35 341,60 68490 36 793,20 42 915,42
збиток 175 (0) (0) (0) (0) 0
Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ 180 19 223,70 19 771,60 19 960,90 20 783,90 +10728,8544924748
Дохід з податку на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ 185 0 0 0 0
Фінансові результати від звічайної діяльності:

прибуток 190 33 144,70 15570 48 529,10 16 009,30 32 186,56
збиток 195 (0) (0) (0) (0)
Надзвичайні:

доходи 200 0 0 0 0
витрати 205 (0) (0) (0) (0)
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 0 0
Чистий:

прибуток 220 33 144,70 15570 48 529,10 16 009,30 32 186,56
збиток 225 (0) (0) (0) (0)

Sheet 2: Актив

Актив Код рядка 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004р. 31.12.2005р Планові значення на Кінець 2006 року
1 2 3 4 5 6 7
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова ВАРТІСТЬ 10 640 862,5 3 571,90 4 140,50 4 709,10
Первісна ВАРТІСТЬ 11 1 935,10 2 747,40 6 348,80 8 684,20
накопічена амортизація 12 1 295,10 1 884,90 2 776,90 4 543,70
Незавершене будівництво 20 11 157,50 232974 14 658,80 40 929,90 40 929,90
Основні засоби:

залишкова ВАРТІСТЬ 30 175482 181691 507 485,50 525 111,50 542 737,50
Первісна ВАРТІСТЬ 31 257271 291509 658 465,30 735 829,10
знос 32 81 788,60 109818 150 979,80 210 717,60
Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в Капіталі других предприятий 40 570,5 3 181,50 0 0 0
Інші фінансові інвестиції 45 4,2 1,1 123,6 123,6 123,6
Довгострокова дебіторська заборгованість 50 0 0 0 0 0
Відстрочені Податкові активо 60 1632 679 0 0 0
Інші необоротні активи 70 0 0 0 0 0
Усього за Розділом I 80 189487 419389 525 839,80 570 305,50 588500,1
II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси 100 39 183,10 43 661,40 75 607,20 73 973,90 +91113,1744444898
тварини на вірощуванніта відгодівлі 110 0 0 0 0 0
незавершене виробництво 120 1 903,90 3 070,50 5 551,90 5 645,40 6820,5244392994
готова продукція 130 5 478,60 7 282,50 8 748,70 9 521,70 +11128,9069432609
товари 140 3 777,80 4 993,90 4 079,50 9 479,80 8259,2711662447
Векселі одержані 150 0 0 0 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ 160 30 222,90 30 177,80 32 978,60 63 132,10 +57748,4702297326
Первісна ВАРТІСТЬ 161 32 290,90 33 105,80 36 357,60 69 211,10 +63309,0796586371
резерв сумнівніх боргів 162 2068 2 928 3 379 6079 5560,6094289045
Дебіторська заборгованість за розрахунки:

з бюджетом 170 213,7 1 999,90 3 490,20 4 545,40 +4818,9135653366
за виданя авансами 180 5 062,20 14 388,80 15 616,50 11 204,20 +16084,2544504234
з нарахованих доходів 190 0 0 0 0 0
Із внутрішніх розрахунків 200 0 0 0 0 0
Інша Поточна дебіторська заборгованість 210 1 519,70 5 583,20 3258 4 279,80 4520,3851203138
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 0 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленті:

в національній Валюті 230 3 876,50 3 358,10 3 929,70 1 306,40 +3140,0658718028
в іноземній Валюті 240 43,9 247,1 11 915,60 10,5 10,5
Інші Оборотні активи 250 2 626 6 630,30 9 033,50 18 401,80 +16452,8273357407
Усього за Розділом II 260 93 908,30 121394 174 209,40 201501 +220097,293566645
III. Витрати майбутніх періодів 270 504,6 480,2 292,5 2 239,90 2 239,90
Баланс 280 283900 541263 700 341,70 774 046,40 810 837,29

Sheet 3: Пасив

Пасив Код рядка 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004р. 31.12.2005р Планові значення на Кінець 2006 року

I. Власний капіталСтатутний капітал 300 53820 197692 197692 197692 197692

Пайовий капітал 310 0 0 0 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 0 0 0

Інший додатковий капітал 330 10 902,80 10 963,20 10 963,20 10 963,20 10 963,20

Резервний капітал 340 2 140,70 3 797,70 4 576,20 7 002,70 +10715,8356911848 3 713,14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 55 834,90 69 747,90 117 498,50 131 081,30 158389,405563714 162 102,54 Сума пріростів нерозподіленого прибутку та резервного Капіталу не винних перевіщуваті суму чистого планового прибутку
Неоплачений капітал 360 0 12 299 0 0 0

Вилучений капітал 370 4 556,60 3 639,80 0 0 0

Усього за Розділом I 380 118142 266262 330 729,90 346 739,20 377760

II. Забезпечення Наступний витрат и платежівЗабезпечення виплат персоналу 400 0 0 0 0 0

Інші забезпечення 410 0 0 0 0 0

Цільове фінансування 420 0 0 0 0,7 0,7

Усього за Розділом II 430 0 0 0 0,7 0,7

III. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків 440 91029 117674 179152 140 588,40 137286,461062386

Інші Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0 0 0 0

Відстрочені Податкові зобов'язання 460 0 0 3 304 4848 +4734,1371210601

Інші Довгострокові зобов'язання 470 0 0 10 447,90 8 976,50 8 765,67

Усього за Розділом III 480 91029 117674 192 903,90 154 412,90 150 786,27 150 786,27
IV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків 500 4 509,50 84918 32 465,80 74 871,20 +73112,7325120288

Поточна заборгованість за Довгострокова зобов'язаннями 510 18 285,20 0 0 0


Векселі Виданих 520 0 168,4 0 2000 2000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 35 620,50 24 978,80 21 074,30 55 953,10 +46919,1023010627

Поточні зобов'язання за розрахунки:з одержаних авансів 540 5 115,70 10 504,60 8 695,80 17 416,50 +15905,5826240538

з бюджетом 550 4 061,50 3 788,50 4 458,90 4 776,30 5625,3656954639

з позабюджетних платежів 560 11,7 18,8 22,3 0 0

зі страхування 570 13,3 194,1 410,5 423,4 +436,7053836784

з оплати праці 580 770,7 1 269,10 2 300,90 1 820,70 2510,5582175182

з учасниками 590 47,7 47,7 0 0 0

Із внутрішніх розрахунків 600 0 0 0 0 0

Інші Поточні зобов'язання 610 6 292,90 31439 107 279,40 115 632,40 +135780,534567102

Усього за Розділом IV 620 74 728,70 157327 176 707,90 272 893,60 +282290,581300908 209177,848788879
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 0 0 0

Баланс 640 283900 541263 700 341,70 774 046,40 810 837,29 810 837,29


Сума кредитів у плановому періоді 223 899,00


Сума кредитів у передплановому періоді 229 284,10

Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації