Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
Оригінал


Тема 10

Банкрутства ТА санація ПІДПРИЄМСТВА


ключові Терміни і Поняття: Кризовая Явище, кризовий стан ПІДПРИЄМСТВА, факторі, что обумовлюють ЗАГРОЗА банкрутства, фази течії кризи, неспроможність, банкрутство, боржник, кредитор, Грошові зобов'язання, фінансово-економічні Передумови банкрутства, тіпологія банкрутства, порядок Впровадження справи про банкрутство, комітет кредіторів, арбітражний керуючий (розпорядник, ліквідатор, керуючий санацією), Розпорядження Майна, мораторій на Виконання Копійчаної зобов'язань, процедура ліквідації ПІДПРИЄМСТВА, консолідація конкурсної масі, черговість удовольствие вимог кредіторів, Наслідки банкрутства, судова санація та порядок ее платоспроможності ПІДПРИЄМСТВА та нейтралізації Загрози банкрутства, бізнес-план санації.

ПЛАН Лекції


 1. Банкрутство як результат розвітку Кризовая Явища в ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Фінансово-економічні Передумови та Наслідки Виникнення сітуації банкрутства. Віді банкрутства ПІДПРИЄМСТВА.

 2. Процедура РОЗГЛЯДУ справи про банкрутство ПІДПРИЄМСТВА в Україні.

 3. Ліквідаційна процедура: порядок та організаційно-фінансові умови ее проведення.

 4. Санація ПІДПРИЄМСТВА як інструмент протідії банкрутству. Умови, форма та інструменти проведення санації.

 5. Класифікація досудового санаційніх ЗАХОДІВ.Рекомендована література:

Основна: 1, 3, 7, 8, 10.

Додаткова: 15, 18, 20, 41.10.1. Банкрутство як результат розвітку Кризовая Явища в ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Фінансово-економічні Передумови та Наслідки Виникнення сітуації банкрутства. Віді банкрутства ПІДПРИЄМСТВА

Кризовая Явище - стале погіршення окрем кількісного або якісного сертифіката № Функціонування ПІДПРИЄМСТВА, Яке має локальний та несуттєвій негативний Вплив на Процеси его жіттєдіяльності.Кризовий стан ПІДПРИЄМСТВА - Критична за своими наслідкамі сукупність Кризовая Явища та сфер їх прояв, наявність Якої виробляти до Економічної загібелі ПІДПРИЄМСТВА - прімусової чг Самостійної ліквідації як суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.
Економічне банкрутство - значних розбалансування внаслідок розгортання сістемної фінансової кризи економічного організму ПІДПРИЄМСТВА з відповідною неможлівістю фінансового забезпечення своєї ДІЯЛЬНОСТІ та неліквідною структурою балансу.Негатівні Наслідки банкрутства ПІДПРИЄМСТВА

Суб'єкти

прайси

Наслідки решение про банкрутство ПІДПРИЄМСТВА
1. Держава (бюджет)

 • розбалансованість ЕКОНОМІКИ у цілому, погіршення макроекономічніх пропозіцій;

 • Зменшення надходження до державного бюджету та позабюджетних фондів.
2. Населення

 • неотримання необхідніх товарів (услуг);

 • погіршення рівновагі между Попит и пропозіцією, ЗРОСТАННЯ роздрібніх ЦІН.
3. Господарські партнери

 • невиконання прийнятя зобов'язань Щодо Виконання робіт, виробництво продукції;

 • розрив господарських зв'язків та технологічних ланок;

 • погіршення фінансового становища підприємств-партнерів.
4. Працівники

 • Втрата робочих місць І, відповідно, заробітної Платні.
5. Кредитори

 • ймовірність недостатності ліквідаційної масі майна для удовольствие усіх вимог;

 • Отримання збитків по операціях з підприємством-банкрутом.Інститут банкрутства являє собою юридичний засіб розв'язування Економічної проблеми, пов'язаної з неспроможністю ПІДПРИЄМСТВА розрахуватіся по своих зовнішніх зобов'язаннях та продовжуваті фінансування бізнесу.Основним законодавчо нормативним актом, Який регулює умови та порядок Визнання ПІДПРИЄМСТВА банкрутом є Закон України "Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом"

Безспірні вимоги кредіторів - вимоги кредіторів, візнані боржником, Другие вимоги кредіторів, Підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за Якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.
Умисне та фіктівне банкрутство тягти за собою крімінальну відповідальність вінніх ОСІБ.
10.2. Процедура РОЗГЛЯДУ справи про банкрутство ПІДПРИЄМСТВА в УкраїніПроцедура Порушення та РОЗГЛЯДУ справи про банкрутство предприятий в Україні регламентується Розділом 2 Закону "Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом"

10.3. Ліквідаційна процедура: порядок та організаційно-фінансові умови ее проведення
Ліквідація - припиненням ДІЯЛЬНОСТІ суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Визнання Господарсько судом банкрутом, з метою Здійснення ЗАХОДІВ Щодо удовольствие Визнання судом вимог кредіторів Шляхом продаж его майна.

З метою захисту інтересів кредіторів трівалість ліквідаційної процедури обмеже 12 місяцямі, з можлівістю продовження ще на 6 місяців за рішенням суду.

Точкою відліку качану ліквідаційної процедури є дата вінесення Господарсько судом ухвалено про Визнання боржника банкрутом, Яку пріймається в разі відсутності ініціатів Стосовно санації боржника з боці комітету кредіторів.Ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до решение господарського суду організовує Здійснення ліквідаційної процедури боржника, Визнання банкрутом, та Забезпечує удовольствие Визнання судом вимог кредіторів у встановленому Законом порядку. Пропозиція Щодо особини ліквідатора вноситися до суду згідно з рішенням Зборів кредіторів. Повноваження ліквідатора візначені Законом.


10.4. Санація ПІДПРИЄМСТВА як інструмент протідії банкрутству. Умови, форма та інструменти проведення санації

Санація (судова) - система ЗАХОДІВ, что здійснюються во время провадження у деле про банкрутство з метою Запобігання Визнання боржника банкрутом та йо ліквідації, и спрямована на оздоровлення фінасово-господарського становища боржника, а такоже удовольствие в ПОВНЕ обсязі або частково вимог кредіторів Шляхом кредитування, реструктурізації ПІДПРИЄМСТВА, боргів и Капіталу ту (або) зміну організаційно-правової та виробничої структурованих боржника.
У перебігу судової санації может укладати мирова угода з кредиторами ПІДПРИЄМСТВА, под Якою розуміється домовленість между боржником и кредиторами Стосовно відстрочкі ту (або) розстрочку, а такоже прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється угідь сторін.
Досудова санація - яка передбачає Вжиття система ЗАХОДІВ Щодо Відновлення платоспроможності боржника, Які может Здійснювати власник майна (орган, уповноважений управляти Майном) боржника, інвестор, з метою Запобігання банкрутству боржника Шляхом реорганізаційніх, організаційно-господарських, управлінськіх, інвестіційніх, технічних, фінансово-економічних , правових ЗАХОДІВ, Які здійснюються до качану Порушення провадження у деле про банкрутство.
10.5. Класифікація досудового санаційніх ЗАХОДІВКласифікація санаційніх ЗАХОДІВ перелогових від їх функціонального спрямування

Функціональне спрямування

ЗАХОДІВ

Типові санаційні заходь

1.Організаційно-правові

Зміна організаційно-правової форми господарювання, форми власності.

Удосконалення організаційної структурованих управління.

Укладання контракту з керівніком та ключовими співробітнікамі.

Раціоналізація розподілу прав, обов'язків та компетенції окрем служб апарату управління та працівніків.

2.Техніко-технологічні

Купівля Нової вісокопродуктівної техніки.

Впровадження новіх технологій.

Фінансування науково-дослідних розробок та інноваційніх РІШЕНЬ.

Підвищення змінності роботи наявного обладнання та йо завантаження.

Удосконалення контролю за Дотримання технічних та технологічних норм.

3. Виробничі

(Операційні

Раціоналізація виробничої програми.

Зняття з виробництва нерентабельної ПРОДУКЦІЇ.

Освоєння випуску новіх конкурентоздатності Видів ПРОДУКЦІЇ.

Формування власної товарної марки.

Удосконалення нормування витрачання матеріально-Сировина та трудових ресурсів.

Мінімізація шлюбу та відходів ТОЩО.

4.Соціальні (кадрові)

Зміна Керівництва.

СКОРОЧЕННЯ чісельності працюючих.

Раціоналізація кадрової політики за рахунок внутрішніх переміщень або Залучення необхідніх фахівців.

Раціоналізація форм та систем мотівації персоналу та оплату праці.

СКОРОЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ інфраструктурі, передача в комунальну власність, оренду ТОЩО.

5. Маркетингові (збутові)


Удосконалення рекламної ДІЯЛЬНОСТІ, стимулювання збуту ПРОДУКЦІЇ.

Оптимізація форм та інструментів продаж.

Формування власної збутової (дістріб'юторської) мережі.

Регіональна діверсіфікація збуту ПРОДУКЦІЇ (робіт, послуг).

Підвищення обгрунтованості цінової політики, Впровадження ціновіх знижок.

Впровадження СУЧАСНИХ прійомів організації маркетингу.

6. Фінансово-економічні


Поиск та мобілізація резервів зниженя собівартості та ЗРОСТАННЯ чистого прибутку.

Реструктуризація актівів: продаж основних ЗАСОБІВ та матеріальніх актівів, рефінансування дебіторської заборгованості, зворотній лізинг основних фондів.

Підвищення ефектівності Використання наявний актівів, Прискорення Операційного циклу, мінімізація ВТРАТИ актівів во время їх руху.

Реструктуризація боргів (пролонгація, відстрочка, розстрочку, зміна матеріально-речової форми Виконання зобов'язань).

Реорганізація боргів (Отримання новіх кредитів та позик).

Впровадження новіх ефективного інструментів економічного управління (бюджетування, контролінгу, управлінського учета) ТОЩО.

7. Інвестиційні

Продажу корпоративних прав, окрем Видів бізнесу, відокремленіх структурних Підрозділів

Припиненням (згортання, вихід, заморожування) неефективно інвестіційніх проектів.

Запровадження новіх реальних інвестіційніх проектів стратегічного характеру.

Інноваційне фінансування в Розвиток новіх виробництв та сфер бізнесу.

8. Корпоративні

Зовнішня реорганізація (злиттів, Приєднання).

Внутрішня реорганізація (поділ, віділення).

Перетворення (зміна організаційно-правової форми господарювання).

Приватизація, корпоратізація.Наведень ПЕРЕЛІК санаційніх ЗАХОДІВ доцільно розглядаті позбав як типовими. Спеціфічні проблема та Особливості ДІЯЛЬНОСТІ окрем ПІДПРИЄМСТВА потребуються поиска індівідуального Переліку ЗАСОБІВ та інструментів Виведення ПІДПРИЄМСТВА Зі стану кризи та недопущення его банкрутства.


Бізнес-план санації - спеціальнім чином підготовленій документ, Який розробляється на кризовому підпріємстві, затверджується его власникам, у разі судової санації - кредиторами та Господарсько судом, подається на Розгляд потенційнім інвесторам для їх Залучення до процедури санації.
Для окрем Категорій предприятий структура бізнес-плану санації регламентується відомчімі документами.? Питання до тими 10


 1. Назвіть Яким крітеріям Функціонування обумовлює Виникнення Кризовая Явища та кризового стану ПІДПРИЄМСТВА?

 2. Поясніть послідовність розгортання кризи на Рівні ПІДПРИЄМСТВА.

 3. Які екзогенні факторі створюють фінансові Передумови розгортання кризи та Виникнення сітуації банкрутства.

 4. Які внутрішні, залежні від ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА факторі могут обумовіті Виникнення Кризовая Явища та кризовий стан ПІДПРИЄМСТВА?

 5. Перерахуйте и Поясніть фінансові Передумови Виникнення сітуації банкрутства ПІДПРИЄМСТВА.

 6. Розкрійте сутність терміну «банкрутство» з Економічної та Юридичної точки зору.

 7. Які негатівні Наслідки має банкрутство окрем ПІДПРИЄМСТВА для населення, працівніків ПІДПРИЄМСТВА, его господарських партнерів, кредіторів та держави в цілому?

 8. Назвіть види банкрутства, что віокремлюються в законодавстві України. В чому полягають фінансово-економічні Особливості шкірного увазі банкрутства?

 9. У якій черговості відповідно до чинного законодавства здійснюється удовольствие вимог кредіторів ПІДПРИЄМСТВА - банкрута? Поясніть чому окремим Вимогами надається Пріоритет?

 10. При якіх фінансово-економічних Передумови после процедури банкрутства предприятие может продовжуваті підпріємніцьку діяльність?

 11. Що являє собою санкція ПІДПРИЄМСТВА и Які ее форми віділені законодавчо?

 12. Поясніть сутність та Особливості проведення судової санації ПІДПРИЄМСТВА? Хто и при наявності якіх передумов ініціює Прийняття решение Щодо проведення санації ПІДПРИЄМСТВА - боржника?

 13. Які заходь могут включать до плану судової санації ПІДПРИЄМСТВА? В чому Полягає особлівість ціх ЗАХОДІВ.

 14. Що являє собою мирова угода? З Якою метою вона укладається?

 15. Дайте характеристику окрем санаційніх ЗАХОДІВ, Які могут здійснюватіся в перебігу досудової санації.

 16. Хто І з Якою метою розроблює бізнес-план санації ПІДПРИЄМСТВА? Охарактеризуйте его окремі розділи.


Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації