Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
ОригіналТема 11

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА


ключові Терміни і Поняття: Фінансове планування, фінансовий план, Завдання фінансового плану, віді ФІНАНСОВИХ планів, Передумови розробки фінансового плану, методи розробки фінансового плану, складові потокового фінансового плану, план доходів та витрат, план надходження та витрачання копійчаних коштів, платіжній календар, балансовий план, принципи обгрунтування балансового плану, "золоті правила" розробки балансового плану

ПЛАН Лекції
11.1. Сутність фінансового плану ПІДПРИЄМСТВА та методи его розробки.

11.2. Методичні засади розробки плану доходів та витрат ПІДПРИЄМСТВА.

11.3. План надходження та Використання копійчаних коштів, Особливості розробки.

11.4. Методичні підході до розробки балансового плану ПІДПРИЄМСТВА.

Рекомендована література:

Основна: 1, 8, 11, 13.

Додаткова: 37, 44, 45, 48.


11.1. Сутність фінансового плану ПІДПРИЄМСТВА та методи его розробки
Фінансове планування - це процес обгрунтування планів у сфере фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, Які стосують создания, розподілу, перерозподілу та Використання ФІНАНСОВИХ ресурсів.
Фінансовий план ПІДПРИЄМСТВА - це документ, Який є результатом фінансового планування и віддзеркалює забезпечення ПІДПРИЄМСТВА необхіднімі фінансовімі ресурсами та спрямованостей на Підтримання ефектівності его фінансової ДІЯЛЬНОСТІ у плановому періоді.
Метою его розробки є обгрунтування планового ОБСЯГИ ФІНАНСОВИХ ресурсів, джерел їх Формування та напрямів Використання.Особливості розробки системи ФІНАНСОВИХ планів ПІДПРИЄМСТВА

Ієрархічній рівень планом

ОРІЄНТОВНИЙ склад планових Показників

Особливості розробки

Перспективний (Довгострокова)

Планову ОБСЯГИ та структура актівів и Капіталу ПІДПРИЄМСТВА, ОБСЯГИ інвестування в основні засоби, чистий прибуток та рентабельність власного Капіталу, структура розподілу прибутку, прогнозні ОБСЯГИ амортізаційніх відрахувань

  • розробляється на три роки з розбівка планових значень Показників по окремим Рокам;

  • має порівняно нижчих рівень точності та деталізації, что компенсується варіатівністю планових розрахунків

Поточний

планові ОБСЯГИ доходів та витрат від операційної, фінансової та інвестіційної Видів ДІЯЛЬНОСТІ; планові ОБСЯГИ надходження та витрачання копійчаних коштів, планові ОБСЯГИ та структура актівів и джерел їх фінансування.

  • розробляється на рік з розбівка планових значень Показників по кварталах планового року;

  • его розділи: план доходів та витрат, план надходження та витрачання копійчаних коштів; балансовий план.

Оперативний

планові ОБСЯГИ залишків копійчаних коштів, їх надходження та витрачання (платіжній календар), бюджет витрат на оплату праці, бюджет рекламних ЗАХОДІВ; бюджет адміністратівніх витрат

  • розробляється на квартал чи місяць;

  • характерізується Найвищого рівнем точності;

  • основна форма - бюджет11.2. Методичні засади розробки плану доходів та витрат ПІДПРИЄМСТВА
Мета розробки плану доходів та витрат - визначення суми чистого прибутку ПІДПРИЄМСТВА, яка залішається в его розпорядженні, як джерела Формування ВЛАСНА ФІНАНСОВИХ ресурсів планового періоду.Орієнтовна форма плану доходів та витрат ПІДПРИЄМСТВА

тіс. грн.

Показники

Рік

в т.ч. за квартал

І

квартал

ІІ

квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

1. Виручка від реалізації ПРОДУКЦІЇ
2. Податок на додану вартість
3. Акцизний збір
4. Чистий дохід від реалізації
5. Виробнича собівартість реалізованої ПРОДУКЦІЇ
6. Валовий прибуток (збиток)
7. Інші операційні доходи
8. Витрати на управління та збут
9. Інші операційні витрати
10. Прибуток (збиток) від операційної ДІЯЛЬНОСТІ
11. Доходи від других Видів ДІЯЛЬНОСТІ
12. Витрати від других Видів ДІЯЛЬНОСТІ
13. Прибуток (збиток) від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування
14. Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ
15. Прибуток (збиток) від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ
16. Надзвичайний прибуток (збиток)
17. Податок з надзвичайного прибутку
18. Чистий прибуток (збиток)

11.3. План надходження та Використання копійчаних коштів, Особливості розробки
План руху копійчаних коштів - це документ, в якому представлено баланс Копійчаної надходження та копійчаних витрат ПІДПРИЄМСТВА у розрізі окрем годин періодів. Балансування обсягів надходження та витрачання копійчаних коштів ПІДПРИЄМСТВА здійснюється за помощью їх Залишки на Кінець періоду. Цею плановим документом розробляється в межах поточного фінансового плану.

Мета его розробки - визначення ОБСЯГИ та джерел Формування ФІНАНСОВИХ ресурсів, їх Розподіл между всіма безпосередньо фінансової ДІЯЛЬНОСТІ для забезпечення платоспроможності

ПІДПРИЄМСТВА ПРОТЯГ планового періоду.
Платіжній календар - інструмент оперативного фінансового планування, Який деталізує план руху копійчаних коштів. Розробляється, як правило, на місяць з розбівка на декаду, тижні або Дні.


Орієнтовна форма плану надходження та Використання копійчаних коштів ПІДПРИЄМСТВА

Показники

Рік

В т.р. по кварталах


Н


У

І

ІІ

ІІІ

IV

Н

У

Н

У

Н

У

Н

У

1. Рух коштів від операційної ДІЯЛЬНОСТІ2.Рух коштів від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ3. Рух коштів від фінансової ДІЯЛЬНОСТІЗалишок коштів на початокВплив Зміни валютних курсів на Залишок коштівЗалишок коштів на Кінець
Н - Надходження копійчаних коштів.

У - Витрачання копійчаних коштів.
Орієнтовна форма платіжного календаря

Показники

У цілому на місяць

в т.ч. по декадах

1

2

3

Залишок копійчаних коштів на початок місяця

1. Графік Наступний платежів

а) Податкові платежі:

  • Податок на додану вартість

  • податок на прибуток

  • Відрахування до позабюджетних фондів

б) платежі за розрахунках з постачальником

в) Інші платежі

Всього наступні платежі

2. Графік Наступний надходження ГК

а) надходження за відвантажену продукцію

б) Інші види надходження

Всього наступні надходження

Залишок копійчаних коштів на Кінець місяця
11.4. Методичні підході до розробки балансового плану ПІДПРИЄМСТВА
Метою розробки балансового плану є оцінка спожи ПІДПРИЄМСТВА в окрем видах актівів та визначення можливіть джерел їх фінансування."Золоте" правило фінансування ("золоті банківське правило", правило узгодженості (конгруентності, паралельності) строків): капітал повинний буті мобілізованім на рядків, що не менший від того, на Який ВІН заморожується в необоротних та оборотних активів ПІДПРИЄМСТВА.


? Питання до тими 11
1. Охарактеризуйте сутність та місце фінансового плану в ієрархії планів ПІДПРИЄМСТВА та процесі Здійснення его фінансової ДІЯЛЬНОСТІ.

2. Розкрійте сутність та Особливості розробки перспективного фінансового плану ПІДПРИЄМСТВА.

3. Візначте мету та охарактеризуйте основні складові потокового фінансового плану ПІДПРИЄМСТВА.

5. Назвіть відмітні Особливості Формування оперативного фінансового плану ПІДПРИЄМСТВА.

6. Охарактеризуйте сутністю бюджету та Назвіть класіфікаційні ознакой бюджетів ПІДПРИЄМСТВА.

7. Назвіть основні Завдання, Які мают буті розв'язані в перебігу обгрунтування та реалізації фінансового плану ПІДПРИЄМСТВА.

8. Які основні Передумови розробки фінансового плану ПІДПРИЄМСТВА?

9. Охарактеризуйте основні методи розробки фінансового плану за такими параметрами: сутність, Передумови Використання, для якіх Показників та розділів фінансового плану застосовуються.

10. Візначте сутність, мету та опішіть порядок розробки плану доходів та витрат ПІДПРИЄМСТВА.

11. Назвіть мету та охарактеризуйте порядок розробки плану надходження та витрачання копійчаних коштів ПІДПРИЄМСТВА.

12. Яке призначення балансового плану ПІДПРИЄМСТВА?

13. Якіх Принципів доцільно Дотримуватись при розробці балансового плану ПІДПРИЄМСТВА?

14. Які основні правила доцільно враховуваті при обґрунтуванні балансового плану ПІДПРИЄМСТВА? Чі обов'язковим їх врахування для шкірного суб'єкта господарювання?

15. Назвіть основні методи, Які Використовують при обґрунтуванні балансового плану ПІДПРИЄМСТВА. Візначте їх перевага та Недоліки, и возможности! Застосування для обчислення Значення будь-якого сертифіката № балансового плану ПІДПРИЄМСТВА.Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації