Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
Оригінал


ТЕМА 4

АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА


ключові Терміни і Поняття: активо; операційні активи; інвестиційні активи; Матеріальні активи; Нематеріальні активи; фінансові активи; необоротні активи; основні засоби; ВАРТІСТЬ актівів; знос основних ЗАСОБІВ; амортизація; методи амортізації; Довгострокові фінансові інвестиції; показатели ЗНОС необоротних активів; показатели інтенсівності оновлення необоротних активів; показатели ефектівності Використання необоротних активів.


Лекція 1


ОСНОВИ Функціонування АКТІВІВ ТА ЇХ НЕОБОРОТНОЇ СКЛАДОВОЇПЛАН Лекції
4.1. Сутність та Класифікація актівів;

4.2. Сутність та Класифікація необоротних активів;

4.3. Економічні основи Функціонування основних ЗАСОБІВ;

4.4. Амортизація та знос основних ЗАСОБІВ;

4.5. Нематеріальні активи ПІДПРИЄМСТВА;

4.6 .. Сутність та склад Довгострокова ФІНАНСОВИХ інвестіцій ПІДПРИЄМСТВА;

4.7. Показники ОЦІНКИ стану та ефектівності Використання необоротних активів.

 Рекомендована література:

Основна: 8, 11, 13, 14

Додаткова: 15, 19, 20, 30, 31, 37, 38, 42, 44, 46, 504.1. Сутність та Класифікація актівів
З точки зору бухгалтерського учета активо - це ресурси, контрольовані підпріємством у результаті минулих подій, Використання якіх, як очікується, приведе до надходження Економічних вигод у Майбутнього.
З Економічної точки зору активо ПІДПРИЄМСТВА - це контрольовані ним економічні ресурси, Які сформовані за рахунок інвестованого в них Капіталу та характеризуються детермінованою вартістю, продуктівністю, спроможністю генеруваті дохід, Постійний оборот якіх пов'язаний з факторами годині, ризику та ліквідності.

4.2. Сутність та Класифікація необоротних активів
Необоротні активи - це сукупність Майновий цінностей ПІДПРИЄМСТВА, что багаторазове пріймають доля у процесі Операційного циклу та переносячи Частинами свою ВАРТІСТЬ на ВАРТІСТЬ віготовленої ПРОДУКЦІЇ (реалізованіх товарів, робіт, послуг).
4.3. Економічні основи Функціонування основних ЗАСОБІВОсновні засоби - Матеріальні активи, Які утрімуються підпріємством для Використання у ВИРОБНИЦТВІ або постачанні товарів, для здачі в оренду іншім особам або для адміністратівніх цілей и Використовують впродовж періоду больше року.
Кругообіг основних ЗАСОБІВ являє собою процес поступового Відновлення їх вартості через Механізм амортізаційніх відрахувань.4.4. Амортизація та знос основних ЗАСОБІВ
Знос основних ЗАСОБІВ представляет частковий або повну ВТРАТИ їх СПОЖИВЧИХ властівостей та вартості в процесі Використання та утримання.

На Основі Дослідження закономірностей фізічного та моральної ЗНОС візначається Период економічного зношування окрем Видів основних ЗАСОБІВ та встановлюється рядків їх корисностей Використання (ЕКСПЛУАТАЦІЇ).
Рядків корисностей Використання (ЕКСПЛУАТАЦІЇ)-очікуваній Период годині, впродовж Якого основні засоби будут використовуват підпріємством, або з їх використанн буде досягнутості очікуваного ОБСЯГИ виробництво продукції
Амортизація - це систематичний Розподіл вартості необоротних активів, яка амортізується, протягом рядок їх корисностей Використання (П (С) БО 7)


Таблиця

Формули для розрахунку сум амортізаційніх відрахувань основних ЗАСОБІВ відповідно до П (С) БО7

Формула

Умовні позначення

Прямолінійній метод


,


А р - Річна сума амортізаційніх відрахувань;

В а - ВАРТІСТЬ, что амортізується;

ВКВ - рядків корисностей Використання об'єкта основних ЗАСОБІВ;

ПВ ОЗ - Первісна ВАРТІСТЬ об'єкта основних ЗАСОБІВ;

ЛВ ОЗ - Ліквідаційна ВАРТІСТЬ об'єкта основних ЗАСОБІВ.

Метод Зменшення залішкової вартостіЗВ п ОЗ - залишкова ВАРТІСТЬ об'єкта основних ЗАСОБІВ на качан звітного періоду;

НА р - річна норма амортізації.

Метод прискореного Зменшення залішкової вартості

,


НА р ВКВ - річна норма амортізації, яка розрахована на Основі рядок корисностей Використання об'єкта основних ЗАСОБІВ;

n - Кількість років корисностей Використання обладнання.

Кумулятивні метод

,
***

КУК - кумулятивний коефіцієнт;

t i - Кількість років, что залиша до кінця рядок ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єкта основних ЗАСОБІВ;

СЧП - сума чисел років корисностей Використання об'єкта основних ЗАСОБІВ.

*** - КУК Розраховується для шкірного року корисностей рядок ЕКСПЛУАТАЦІЇ обладнання

Виробничий метод

,


А м - місячна сума амортізації;

О м п, - місячний ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ (робіт, послуг);

ВСА - виробнича ставка амортізації;

О з п - загальний ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ (робіт, послуг, Який передбачається на підпріємстві віготовіті (віконаті) з використаних об'єкта основних ЗАСОБІВ.


Відповідно до П (С) БО7 нарахування амортізації здійснюється щомісячно. Місячна сума амортізації при вікорістані методів прямолінійного, кумулятивного, Зменшення залішкової вартості та прискореного Зменшення залішкової вартості візначається в результаті ділення річної суми амортізації на 12
4.5. Нематеріальні активи ПІДПРИЄМСТВА


Відповідно до П (С) БО 8 Нематеріальні активи - це немонетарні активи, Які НЕ мают матеріальної форми, могут буті ідентіфіковані та утрімуються підпріємством з метою Використання ПРОТЯГ періоду больше одного року (або одного Операційного циклу) для виробництва, торговли, в адміністратівніх цілях чг Надання в оренду іншім особам.Нарахування амортізації нематеріальніх актівів (Крім гудвіла) здійснюється ПРОТЯГ терміну їх корисностей Використання. Цею Термін встановлюється підпріємством самостійно, альо не винних перевіщуваті 20 років.

Метод амортізації нематеріального активу такоже обірається підпріємством самостійно віходячі з умів Отримання майбутніх Економічних вигод. Для амортізації нематеріальніх актівів застосовують методи амортізації основних ЗАСОБІВ. Если умови Отримання майбутніх Економічних вигод від Використання нематеріальніх актівів візначіті Неможливо, застосовують рівномірній (прямолінійній) метод нарахування амортізації.
4.6. Сутність та склад Довгострокова ФІНАНСОВИХ інвестіцій ПІДПРИЄМСТВА
Фінансові інвестиції - активи, Які утрімує предприятие з метою Отримання прибутку за рахунок відсотків, дівідендів, ЗРОСТАННЯ вартості Капіталу або Отримання других вигод.
Довгострокові фінансові інвестиції - це фінансові інвестиції на Период больше одного року, а такоже Інші фінансові інвестиції, Які НЕ могут буті вільно реалізовані у будь-який годину

4.7. Показники ОЦІНКИ стану та ефектівності Використання необоротних активів
Показники ЗНОС необоротних активів характеризують стан необоротних активів за щаблем ЗНОС та прідатності до Використання в господарському процесі


Показники інтенсівності оновлення необоротних активів характеризують рух необоротних активів на підпріємстві, рівень та ШВИДКІСТЬ їх оновлення


Показники ефектівності Використання необоротних активів характеризують ефективність їх Використання в господарському процесі
Показники стану необоротних активів ПІДПРИЄМСТВА

Коефіцієнт ЗНОС основних ЗАСОБІВ (КЗОЗ)

,

де: ЗОЗ - сума ЗНОС основних ЗАСОБІВ;

ПВоз - Первісна ВАРТІСТЬ основних ЗАСОБІВ

Коефіцієнт прідатності основних ЗАСОБІВ (КПОЗ)

,

де: Звози - залишкова ВАРТІСТЬ основних ЗАСОБІВ

Коефіцієнт амортізації нематеріальніх актівів (канал)

,

де: Ана - сума амортізації нематеріальніх актівів;

ПВна - Первісна ВАРТІСТЬ нематеріальніх актівів

Коефіцієнт прідатності нематеріальніх актівів (КПна)

,

де: ЗВна - залишкова ВАРТІСТЬ нематеріальніх актівів

Показники інтенсівності оновлення необоротних активів ПІДПРИЄМСТВА

Коефіцієнт Введення в дію необоротних активів (КВДна)

,

де: НАВСУ - сума введених в експлуатацію необоротних активів За період;

НАК - ВАРТІСТЬ необоротних активів на Кінець періоду.

Коефіцієнт вібуття необоротних активів (КВНу)

,

де: нав - ВАРТІСТЬ необоротних активів, Які вібулі За період;

Нап - Первісна ВАРТІСТЬ необоротних активів на початок періоду

Коефіцієнт оновлення необоротних активів (Конан)ШВИДКІСТЬ оновлення необоротних активів (Шона)Показники ефектівності Використання необоротних активів ПІДПРИЄМСТВА

Коефіцієнт рентабельності необоротних активів (КРна)

,

де: ЧПод - чистий ПІДПРИЄМСТВА;

НА - середня ВАРТІСТЬ необоротних активів За період

Коефіцієнт продуктівності необоротних активів (КПна)

,

де: ОВ (Р) - ОБСЯГИ виробництва (реалізації) ПРОДУКЦІЇ

Коефіцієнт виробничої місткості необоротних активів (КВМна)? Питання до Лекції 1 тими 4

 1. Розкрійте економічну сутність актівів ПІДПРИЄМСТВА. В чому відмінність бухгалтерського підходу до визначення актівів та розуміння їх сутності як Економічної категорії?

 2. Охарактеризуйте основні види актівів ПІДПРИЄМСТВА згідно з їх Основними класіфікаційнімі ознакой.

 3. Охарактеризуйте сутність та склад необоротних активів ПІДПРИЄМСТВА.

 4. Дайте визначення сутності основних ЗАСОБІВ та охарактеризуйте їх склад.

 5. Розкрійте сутність амортізації та ЗНОС основних ЗАСОБІВ.

 6. Охарактеризуйте основні методи нарахування амортізації основних ЗАСОБІВ.

 7. Дайте визначення сутності нематеріальніх актівів та охарактеризуйте їх склад.

 8. Охарактеризуйте основні види Довгострокова ФІНАНСОВИХ інвестіцій ПІДПРИЄМСТВА.

 9. Охарактеризуйте систему Показників стану та ефектівності Використання необоротних активів.Лекція 2


ОСНОВИ Функціонування перевертнів АКТІВІВ ПІДПРИЄМСТВА


ключові Терміни і Поняття: Оборотні активи; запаси; методи ОЦІНКИ запасів; операційний цикл; виробничий цикл; фінансовий цикл; дебіторська заборгованість; резерв сумнівніх боргів; чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ; Грошові активи; коефіцієнт оборотності оборотних актівів; Период обороту оборотних актівів.
ПЛАН Лекції
4.8. Економічна сутність та Класифікація оборотніх актівів.

4.9. Оборот оборотніх актівів. Сутність Операційного циклу ПІДПРИЄМСТВА.

4.10. Показники оборотності оборотних актівів ..

4.11. Запаси ПІДПРИЄМСТВА. Методи ОЦІНКИ запасів.

4.12. Дебіторська заборгованість ПІДПРИЄМСТВА: склад, Класифікація та Особливості ОЦІНКИ ..

4.13. Грошові активи ПІДПРИЄМСТВА ..


4.8. Економічна сутність та Класифікація оборотніх актівів
Згідно з Національними стандартами бухгалтерського учета Оборотні активи - це Грошові кошти та їх еквіваленті, что НЕ обмежені у вікорістанні, а такоже Другие активо, прізначені для реалізації чг споживання ПРОТЯГ одного Операційного циклу чг ПРОТЯГ дванадцяти місяців з дати балансу.
Як економічна категорія Оборотні активи - це сукупність Економічних ресурсів ПІДПРИЄМСТВА, что знаходяться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму впродовж одного Операційного циклу (одного року) та в ПОВНЕ обсязі переносять свою ВАРТІСТЬ на ВАРТІСТЬ віготовленої ПРОДУКЦІЇ.
4.9. Оборот оборотніх актівів. Сутність Операційного циклу ПІДПРИЄМСТВАОборот оборотніх актівів - процес їх безперервного руху при здійсненні господарської ДІЯЛЬНОСТІ, Який супроводжується послідовною трансформацією їх Видів та зміною вартості.
Кругообіг оборотних актівів ПІДПРИЄМСТВА характерізується Такими основними Показники: довжина виробничого, Операційного та фінансового ціклів.Операційний цикл ПІДПРИЄМСТВА - Период полного обороту всієї суми оборотних актівів, в процесі Якого відбувається зміна окрем їх Видів.Виробничий цикл ПІДПРИЄМСТВА - Период полного обороту ОБСЯГИ матеріальніх оборотніх актівів.Фінансовий цикл (цикл грошового обороту) ПІДПРИЄМСТВА - проміжок годині между качаном оплати постачальником поставленої сировина, матеріалів, напівфабрикатів (погашення кредіторської заборгованості) та качаном надходження копійчаних коштів від покупців за реалізовану продукцію (погашення дебіторської заборгованості).


4.10. Показники оборотності оборотних актівів
Оборотність оборотних актівів характерізує інтенсівність їх Використання впродовж періоду та оцінюється за помощью Коефіцієнтів оборотності та періодів обороту Загальної суми оборотніх актівів та їх окрем ЕЛЕМЕНТІВ.
КОЕФІЦІЄНТИ оборотності оборотних актівів

Коефіцієнт обороту оборотних актівів (Кооби)

,

де: ВР - виручка від реалізації;

Обидва - середня сума оборотних актівів.

Коефіцієнт обороту виробничих запасів

(КОвз)

,

де: ОВВЗ - оборот за Використання виробничих запасів (может прірівнюватісь до матеріальніх витрат);

ВЗ - Середня сума виробничих запасів.

Коефіцієнт обороту готової ПРОДУКЦІЇ

(КОгп)

,

де: Сб - оборот за собівартістю;

ДП - середня сума готової ПРОДУКЦІЇ.

Коефіцієнт

обороту

дебіторської заборгованості (Кодзі)

,

де: ДЗ - середня сума дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт обороту Копійчаної актівів (КОДА)

,

де: ПЗ - платіжній оборот;

ГА - середня сума Копійчаної актівів.

Показники періоду обороту оборотних актівів

Период обороту оборотних актівів, днів (пооб)

,

де: п - кількість днів у періоді.

Период обороту виробничих запасів (Повз)Период обороту готової ПРОДУКЦІЇ (ПОгп)Период обороту дебіторської заборгованості (подз)Период обороту Копійчаної актівів (Поган)


Ознакою Прискорення уровня оборотності оборотних актівів є ЗРОСТАННЯ Коефіцієнтів обороту та Зменшення періодів обороту, что спріяє економії коштів за рахунок їх вівільнення з обороту та підвіщує рентабельність оборотних актівів.


Між коефіцієнтом оборотності та періодом обороту існує тісній зв'язок:

; ,4.11. Запаси ПІДПРИЄМСТВА. Методи ОЦІНКИ запасів
Згідно з Національними стандартами бухгалтерського учета (П (С) БО 9) запаси - це активи, Які:

 • утрімуються для Подальшого продаж за умів звічайної господарської ДІЯЛЬНОСТІ;

 • перебувають у процесі виробництва з метою Подальшого продаж продукту виробництва;

 • утрімуються для споживання во время виробництво продукції, Виконання робіт та Надання послуг, а такоже управління підпріємством.
З Економічної точки зору запасів - це матеріальна частина оборотних актівів ПІДПРИЄМСТВА, яка має детерміновану ВАРТІСТЬ, вікорістовується в господарській ДІЯЛЬНОСТІ для забезпечення безперервної операційної ДІЯЛЬНОСТІ з метою Отримання прибутку.
СКЛАД ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 • сировина, основні й Допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та Інші Матеріальні цінності,;

 • незавершене виробництво;

 • готова продукція;

 • товари;

 • Малоцінні та швідкозношувальні предмети;

 • молодняк Тварини і тварини на відгодівлі, продукція СІЛЬСЬКОГО и ЛІСОВОГО господарства.

4.12. Дебіторська заборгованість ПІДПРИЄМСТВА: склад, Класифікація та Особливості ОЦІНКИ
Дебіторська заборгованість представляет собою торбу заборгованості юридичних та фізічніх осіб (дебіторів) на Користь ПІДПРИЄМСТВА.
Згідно з Національними стандартами бухгалтерського учета Поточна дебіторська заборгованість являє собою дебіторську заборгованість, яка вінікає в ході нормального Операційного циклу або буде погашена ПРОТЯГ дванадцяти місяців з дати балансу.

4.13. Грошові активи ПІДПРИЄМСТВА

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського учета Грошові активи ПІДПРИЄМСТВА являютя собою Грошові кошти в касі, на потокових та других Рахунка у банку, Які могут буті вікорістані для потокової операцій та еквіваленті копійчаних коштів.
Під еквівалентамі копійчаних коштів розуміють Поточні фінансові інвестиції ПІДПРИЄМСТВА, початковий рядків Погашення якіх НЕ перевіщує три Місяці и відносно якіх існує Впевненість у тому, что смороду НЕ зменшать свою ВАРТІСТЬ ПРОТЯГ періоду їх ЧИННОСТІ.
? Питання до Лекції 2 тими 4


 1. Візначте сутність з точки зору бухгалтерського учета та як Економічної категорії.

 2. Охарактеризуйте основні види оборотніх актівів ПІДПРИЄМСТВА.

 3. Охарактеризуйте Особливості обороту оборотних актівів.

 4. Візначте Зміст Операційного циклу ПІДПРИЄМСТВА.

 5. Охарактеризуйте основні показатели оборотності оборотних актівів та візначте їх місце в Системі Показників ефектівності его ДІЯЛЬНОСТІ.

 6. Візначте сутність та Зміст запасів ПІДПРИЄМСТВА.

 7. Охарактеризуйте основні методи ОЦІНКИ запасів.

 8. Візначте сутність та основні види дебіторської заборгованості ПІДПРИЄМСТВА.

 9. Охарактеризуйте методи ОЦІНКИ дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги

 10. Візначте Поняття "грошові активи".

 11. Охарактеризуйте основні види запасів копійчаних коштів.


Лекція 3


ПЛАНУВАННЯ перевертнів АКТІВІВ ПІДПРИЄМСТВА


ключові Терміни і Поняття: потреба в Оборотні активи; факторі, что візначають потребу в оборотних активах; нормування; норма запасів; норматив запасів; джерела фінансування; баланс оборотніх коштів.
ПЛАН Лекції
4.14. Потреба ПІДПРИЄМСТВА в оборотних активах та факторі, что ее візначають;

4.15. Методи планування оборотніх актівів;

4.16. Джерела фінансування оборотних актівів;

4.17. Сутність та порядок розробки балансу оборотніх коштів.


4.14. Потреба ПІДПРИЄМСТВА в оборотних активах та факторі, что ее візначають


Потреба в оборотних активах являє собою їх плановість ОБСЯГИ, необхідній підпріємству для ведення господарської ДІЯЛЬНОСТІ в прогнозному періоді
ФАКТОР, ЩО ВІЗНАЧАЮТЬ зажадають ПІДПРИЄМСТВА в оборотні активи:

 • ОБСЯГИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА;

 • вид ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА;

 • довжина Операційного циклу ТА ЙОГО окрем складових.;

 • рітмічність виробництва та реалізації ПРОДУКЦІЇ;

 • рівномірність та сінхронність копійчаного обороту;

 • умови реалізації готової ПРОДУКЦІЇ.4.15. Методи планування оборотніх актівів

Таблиця

Обгрунтування планової спожи в оборотних активах
Обгрунтування спожи в запасах

Передбачає визначення економічно обгрунтованих норм. Норми відображають запаси матеріальніх цінностей у днях. У окрем випадка норми могут встановлюватісь у відсотках, у натуральних та других вімірніках.

Потреба у виробничих запасах (ПВЗ)

,

де: ОВМ - одноденні витрати матеріальніх цінностей, тис.грн.;

НВЗ - норма виробничих запасів, днів.

,

де: ПЗ - поточний запас, СЗ - страховий запас;

ТЗ - транспортний запас; ПДЗ - підготовчій запас.

Модель економічно обгрунтованого розміру замовлення (EOQ):

,

де: РПП - оптимальний середній розмір партії поставки;

ОВС - ОБСЯГИ виробничого споживання матеріалів;

ВРЗ - середня ВАРТІСТЬ размещения одного замовлення;

Вз - ВАРТІСТЬ зберігання одініці матеріалів.

,

де: ВЗО - оптимальний середній розмір виробничих запасів.

,

де: Взmin - мінімальній розмір виробничих запасів;

ЧВ - годину Очікування надходження виробничих запасів від постачальніків;

ОВЗ - Одноденний розмір виробничих запасів у натуральному віразі.

Потреба у незавершеному ВИРОБНИЦТВІ (Пвн)

,
,

де: НД - ОБСЯГИ виробничого споживання;

ДВЦ - довжина Операційного циклу;

Кз - коефіцієнт наростання витрат;

Д - кількість днів у періоді;

РЗнв - резервний запас незавершеного виробництва;

КРЗ - коефіцієнт рівномірного наростання витрат;

ОВ - одноразові (Початкові) витрати Сировина та матеріалів на качану виробництва;

РВ - решта витрат на виробництво вироби.

Потреба в готовій ПРОДУКЦІЇ (ПГП)

,

де: Сб - оборот за собівартості;

Нгп - норма запасу готової ПРОДУКЦІЇ, днів;

Д - кількість днів у періоді.


Продовження табліці

Потреба в запасних частин для ремонту обладнання (ПЗЧ)

,

де: ОД - кількість деталей для одного механізму;

М - кількість механізмів; Д - кількість днів складського запасу;

Ц - ціна однієї деталі; Кп - коефіцієнт Пониження запасу;

ТСД - Термін служби деталей у днях.

,

де: ЗЗЧ - середній Залишок запасних частин у Копійчаної віразі за Попередній рік; ВО - середньорічна ВАРТІСТЬ діючого обладнання у попередня году.

Потреба в запасах тари (Пт)

,

де: ВТР - витрати тари за рік, тис.грн;

НС - годину перебування тари на складі, днів

Потреба в запасах малоцінніх та швидкозношувальних предметів (Пмшп)

,

де: ГІ - ВАРТІСТЬ комплекту господарського інвентарю на одного працівника (на один цех, відділ), тис.грн;

Зі - сума ЗНОС інвентарю за рік;

П - ЧИСЕЛЬНІСТЬ працюючих (цехів, відділів), якіх Забезпечують інвентарем.

Обгрунтування спожи в коштах, что відволікаються в дебіторську заборгованість

Візначається віходячі з обсягів ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА та СЕРЕДНЯ періоду Надання відстрочкі платежу при продажі продукції В кредит. У якості СЕРЕДНЯ періоду відстрочкі платежу пріймають середній Период обороту дебіторської заборгованості, Який при необхідності корігується на заплановані Зміни у термінах Надання комерційного кредиту покупцям.

,

де:

Пдз-

потреба в оборотних коштах, что інвестуються в дебіторську заборгованість, тис.грн.;
ВРпл-

запланована сума виручка від реалізації ПРОДУКЦІЇ, тис.грн.;
Подз-

середній Период обороту дебіторської заборгованості у днях;
Д-

кількість днів у періоді.

Обгрунтування спожи в копійчаних активах

Візначається віходячі з планового платіжного обороту ПІДПРИЄМСТВА.

,

де: ПГК - планова потреба в копійчаних коштах; ПлОпл - запланована сума платіжного обороту; ПОгк - Период обороту копійчаних коштів.

ПГК = ОЗ пл гк + СЗ пл гк + ІЗ пл гк + КЗ пл гк;

де: ОЗ пл гк - плановість операційний запас копійчаних коштів; СЗ пл гк - плановість страховий запас копійчаних коштів; ІЗ пл гк - Плановість інвестиційний запас копійчаних коштів; КЗ пл гк - плановість компенсаційній запас копійчаних коштів.

, ,

де: ПЛО од пл - Плановий платіжній оборот з операційної ДІЯЛЬНОСТІ;

Кгп - коефіцієнт варіації надходження копійчаних коштів.

4.16. Джерела фінансування оборотних актівів

Джерела фінансування оборотних актівів

Власний капітал

 • частина статутного фонду;

 • чистий прибуток;

 • амортизація (у періоді, коли предприятие НЕ здійснює оновлення основних ЗАСОБІВ).

Позіковій капітал

 • кредиторська заборгованість комерційного характеру оформлена векселем;

 • кредиторська заборгованість комерційного характеру не оформлена векселем;

 • кредиторська заборгованість некомерційного характеру;

 • банківський кредит.


4.17. Сутність та порядок розробки балансу оборотніх коштівБаланс оборотніх коштів являє собою планових документів, якому узгоджується планова потреба в оборотних активах з можливіть Джерелами їх фінансування.
Баланс оборотніх коштів

де:

Пз

- Планова потреба в запасах.;
Пдз

- Планова потреба в коштах, что відволікаються в дебіторську заборгованість.;
ПГА

- Потреба в копійчаних активах.;
Пі

- Потреба в других оборотних активів;
ВОКП

- Сума власного оборотного капіталу на початок планового періоду;
ЧПоба

- Сума чистого прибутку, что планується на фінансування оборотних актівів;
ПКЗт

- Планова сума поточної кредіторської заборгованості товарного характеру;
ПКЗнт

- Планова сума поточної кредіторської заборгованості нетоварного характеру;
ККБ

- Сума короткостроковіх кредитів банку;
ІД

- Інші джерела фінансування оборотних актівів.? Питання до Лекції 3 тими 4


 1. Візначте основні чинника, что візначають потребу ПІДПРИЄМСТВА в оборотні активи.

 2. Візначте сутність методу прямого розрахунку планування оборотніх актівів.

 3. Візначте сутність норми запасів.

 4. Охарактеризуйте Зміст економічного методу планування оборотніх актівів.

 5. Охарактеризуйте Зміст нормативного методу планування оборотніх актівів.

 6. Охарактеризуйте Зміст методу Коефіцієнтів.

 7. Охарактеризуйте основні джерела фінансування оборотних актівів ПІДПРИЄМСТВА.

 8. Візначте сутність та необхідність розробки балансу оборотніх коштів ПІДПРИЄМСТВА.

Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації