Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
Оригінал

Тема 8

Копійчаної ОБІГ ТА СИСТЕМА Копійчаної розрахунків ПІДПРИЄМСТВАключові Терміни і Поняття: грошовий оборот, Грошові розрахунки, безготівкові розрахунки, акредитив, вексель, Платіжне доручення, платіжна вимоги-доручення, готівкові розрахунки, касові Операції, чек, інкасове доручення.
ПЛАН Лекції
8.1. Грошовий оборот ПІДПРИЄМСТВА, его сутність та Функції.

8.2. Сутність, призначення та Класифікація Копійчаної розрахунків ПІДПРИЄМСТВА.

8.3. Організаційно-економічний Механізм безготівковіх розрахунків ПІДПРИЄМСТВА.

8.4. Система готівкових розрахунків.


Рекомендована література

Основна: 1, 2, 8, 11, 13.

Додаткова: 19, 22, 42.

8.1. Грошовий оборот ПІДПРИЄМСТВА, его сутність та Функції

Як економічна категорія, грошовий оборот ПІДПРИЄМСТВА являє собою реальний рух копійчаних коштів, пов'язаний з їх розподілом та використаних в процесі Здійснення господарської ДІЯЛЬНОСТІ.
Як Показники діяльності, грошовий оборот ПІДПРИЄМСТВА являє собою сукупність витрачання копійчаних коштів в процесі Здійснення ним господарської ДІЯЛЬНОСТІ.
Зважаючі на ті, что для кількісного віміру копійчаного обороту ПІДПРИЄМСТВА здійснюється оцінка витрачання грошів підпріємством (тоб его платежів), для позначені сертифіката № копійчаного обороту застосовують такоже Термін "платіжній оборот".Віді копійчаного обороту ПІДПРИЄМСТВА


Віді копійчаного обороту

Операції, пов'язані з рухом копійчаних коштів

Грошовий оборот

з операційної ДІЯЛЬНОСТІ

 • Оплата Сировина та матеріалів;

 • Фінансування витрат на збут;

 • Виплата заробітної плати персоналу;

 • Сплата податків та других обов'язкових платежів;

 • Виплата процентів по кредитах та позиках;

 • Фінансування (у грошовій ФОРМІ) других потокової витрат ПІДПРИЄМСТВА.

Грошовий оборот з інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

 • Придбання основних ЗАСОБІВ;

 • Придбання нематеріальніх актівів;

 • Придбання цілісніх Майновий комплексів;

 • Здійснення довгострокового ФІНАНСОВИХ інвестіцій.

Грошовий оборот

з фінансової ДІЯЛЬНОСТІ

 • Погашення Банківських кредитів;

 • Погашення облігаційніх позик;

 • Повернення Пайовий внесків власникам ПІДПРИЄМСТВА (у грошовій ФОРМІ);

 • Виплата дівідендів;

 • Фінансування Викуп ВЛАСНА акцій.

8.2. Сутність, призначення та Класифікація Копійчаної розрахунків ПІДПРИЄМСТВА.

Система Копійчаної розрахунків - це сукупність платежів, что здійснюються підпріємством в процесі его господарської ДІЯЛЬНОСТІ.
Принципи організації Копійчаної розрахунків

1. Обов'язковість зберігання копійчаних коштів підприємствами та установами на рахунки в банку (за вінятком перехідніх залишків у касі).

2. Свобода Вибори підпріємством встанови банку для Відкриття усіх Видів рахунків.

3. Свобода Вибори підпріємством форми розрахунків.

4. Можлівість списання копійчаних коштів з Рахунку Виключно за розпоряджені власника Рахунку (за вінятком безспірного списання заборгованості).

5. Обов'язковість ПОВІДОМЛЕННЯ податкових органів про Відкриття підпріємством рахунків у банку.

6. Терміновість Здійснення платежів.

7. Здійснення платежів в межах наявного залишків копійчаних коштів.

8. Обов'язковість переведення готівкових коштів на банківські рахунки.
Розрахунковий документ - це відповідно оформлений документ на переказ копійчаних коштів
Розрахунковий документ у Паперове вігляді

Складення відповідно до чінніх вимог, документ на Паперове носії, что містіть доручення та / або Вимогами про Перерахування коштів з Рахунку платника на рахунок одержувача

Розрахунковий документ у Електрон вігляді

документ, інформація в якому представлена ​​У ФОРМІ Електрон даніх, включаючі відповідні реквізити документа, Який может буті сформованому, надіс, Збереження и перетвореності у візуальну форму представлення електронними засобой8.3. Організаційно-економічний Механізм безготівковіх розрахунків ПІДПРИЄМСТВА

Безготівкові розрахунки ПІДПРИЄМСТВА являютя собою Грошові розрахунки, Які здійснюються за помощью запісів на Рахунка у банках Шляхом списання копійчаних коштів з рахунка платника и їх переказу на рахунок отримувача коштів.

Розрахунки в Електрон системах типу "клієнт-банк".

Для оперативного ведення Клієнтом своих рахунків у банку
та обміну технологічною інформацією Клієнти могут застосовуваті програмно-технічний комплекс "клієнт банку - банк" (далі - система "клієнт-банк"). Програмне забезпечення системи "клієнт-банк" має відповідаті Вимогами нормативно-правових АКТІВ национального банку, Які пред'являються до технології та захисту Електрон Банківських розрахунків за помощью системи "клієнт-банк".

8.4. Система готівкових розрахунків

Готівкові розрахунки - платежі готівкою предприятий за реалізовану продукцію (товари, віконані роботи, надані послуги), а такоже за операціямі, Які безпосередно НЕ пов'язані з реалізацією ПРОДУКЦІЇ (товарів, робіт, послуг) та Іншого майна.
Розрахунки готівкою здійснюються через касу як за рахунок готівкової виручки, так и за рахунок коштів, одержаних Із банків.
Операції предприятий (предпринимателей) между собою та з фізічнімі персонами, что пов'язані з приймання и Видача готівкі во время проведення розрахунків через касу з відображенням ціх операцій у відповідніх книгах учета являютя собою касові Операції ПІДПРИЄМСТВА.


Усім підпріємствам, Які мают рахунки в установах банків и здійснюють касові Операції з готівкою, встановлюються ліміті Залишки готівкі в касі.
Ліміт Залишки готівкі в касі (ліміт каси) являє собою граничний розмір суми готівкі, что может залішатіся в касі в позаробочий час.

? Питання до тими 8


 1. Візначте сутність копійчаного обороту ПІДПРИЄМСТВА як Економічної категорії.

 2. Візначте сутність копійчаного обороту як Показники діяльності ПІДПРИЄМСТВА.

 3. Охарактеризуйте сутність та основні види Копійчаної розрахунків ПІДПРИЄМСТВА.

 4. Охарактеризуйте основні принципи організації Копійчаної розрахунків.

 5. Візначте сутність безготівковіх розрахунків та їх роль в організації ефективного Функціонування ПІДПРИЄМСТВА.

 6. Охарактеризуйте сутність, сферу! Застосування та основні ПЕРЕВАГА платіжного доручення.

 7. Охарактеризуйте сутність акредитива та Особливості его! Застосування в Системі Копійчаної розрахунків ПІДПРИЄМСТВА.

 8. Охарактеризуйте основні форми акредітівів.

 9. Охарактеризуйте сутність та Особливості! Застосування векселя в Системі Копійчаної розрахунків ПІДПРИЄМСТВА.

 10. Охарактеризуйте сутність та сферу! Застосування Платіжної вимоги на примусове Стягнення коштів.

 11. Охарактеризуйте сутність готівкових розрахунків ПІДПРИЄМСТВА.

 12. Візначте Зміст касових операцій ПІДПРИЄМСТВА.

 13. Візначте сутність та порядок обгрунтування ліміту каси.


Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації