Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
ОригіналКиївський національний торговельно-економічний університет

Кафедра ЕКОНОМІКИ підприємництва

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА


Опорний конспект лекційКиїв 2006

Розповсюдження и тиражування без Офіційного Дозволу КНТЕУ заборонено
Укладачі: Л.О. Лігоненко, д.е.н., проф.,

Н.М. Гуляєва, канд. екон. наук, проф.,

Г.В. Ситник, канд. екон. наук, доц.,

Л.Л. Стасюк, канд. екон. наук, доц.,

О.В. Корольова-Казанський, канд. екон. наук, ст. викл.,

І.В. Височин, викл.,

О.О. Хіленко, викл.,

Т.В. Заварзіна, викл.
Розглянуто и схвалено на засіданні кафедри ЕКОНОМІКИ підприємництва 20 листопада 2006 р., Протокол № 7 та на засіданні методичної ради факультету ЕКОНОМІКИ, менеджменту та права 20 листопада 2006 р., Протокол № 3.
Рецензенти: І.О. Бланк, д-р екон. наук, проф.,

М.М. Скотнікова, канд. екон. наук, доц.
Навчально-методичне видання
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА
Опорні конспекти лекцій

для студентов напрямів підготовкі

"Економіка та підприємництво", "Менеджмент"

освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
Укладачі: Лігоненко Лариса Олександрівна

Гуляєва Наталія Миколаївна

Ситник Ганна Вікторівна

Стасюк Лілія Леонідівна

Корольова-Казанський Олена Володимирівна

Височин Ірина Володимирівна

Хіленко Олександр Олександрович

Заварзіна Тетяна Володимирівна
Редактор

Комп'ютерна верстка

Підп. до друку Формат 60х84 / 8. Папір письм.

Ризографія. Пом.-друк. арк. Розум. Фарб-відб. 3,38.

Обл.-вид. арк. Тираж пр. Зам. 884.

Центр подготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19

З М І С Т
Методичні рекомендації Щодо КОРИСТУВАННЯ опорним конспектом 4

Тема 1. З утність Фінансів та фінансового механізму ПІДПРИЄМСТВА. 5

Тема 2. Ф інансова діяльність ПІДПРИЄМСТВА та засади ее організації 11

Тема 4. А КТИВ ПІДПРИЄМСТВА 21

Тема 5. До апітал ПІДПРИЄМСТВА 45

Тема 6. До редітування ПІДПРИЄМСТВА 56

Тема 7. Ф інансове забезпечення відтворення основних фондів ПІДПРИЄМСТВА 66

Тема 8. Г рошовій оборот та система Копійчаної розрахунків ПІДПРИЄМСТВА 73

Тема 9. Ф інансовій стан ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО характеристика 79

Тема 10. Б анкрутство та санація ПІДПРИЄМСТВА 86

Тема 11. Ф інансовій план ПІДПРИЄМСТВА 102

Список рекомендованої літератури 113
Методичні рекомендації Щодо КОРИСТУВАННЯ опорний конспект
Курс "Фінанси ПІДПРИЄМСТВА" передбачає набуття майбутнімі фахівцямі таких навічок:

  1. Формування современного економічного мислення і системи спеціальніх знань у сфере аналізу фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, обгрунтування потокової планів та бюджетів ПІДПРИЄМСТВА, ОЦІНКИ основних параметрів проведення санації на підпріємстві.

  2. Шірокі знання та розуміння предмету, навички творчого мислення, кількісні навички для процеса Прийняття РІШЕНЬ, комунікатівні навички (Усні, Письмові та візуальні), а такоже більшій Інтерес до предмета навчання.

Опорний конспект призначеня для студентов базової освіти з напрямів підготовкі «Економіка та підприємництво», «Менеджмент» усіх факультетів денної та заочної форм навчання, навчально планами якіх передбача Вивчення цієї дісціпліні.

Сучасні Тенденції навчання у віщому навчальному закладі передбачають Зменшення пітомої ваги аудиторного годині за рахунок! Застосування новітніх технологій навчання з акцентом на самостійну роботу студентов. Віходячі з цього, підготовленій опорний конспект має на меті, з одного боку, Забезпечити більш інтенсівне Використання лекційного годині та візуальне супроводження лекцій, з Іншого - надаті Допомога та сістематізуваті самостійну роботу студентов з Вивчення навчального матеріалу даного курсу. Материал, поданих у опорному конспекті, такоже рекомендується використовуват при підготовці до рубіжного и підсумкового контролів знань з цієї дісціпліні.

Опорний конспект Створено згідно з програмою та РОБОЧЕГО програмою курсу "Фінанси ПІДПРИЄМСТВА", Якими передбача Вивчення 11-ти тем. У цьом конспекті уявлень материал по всім темам, крім тими "Система оподаткування ПІДПРИЄМСТВА", яка представляється студентам на Самостійне Вивчення за списком нормативних документів, что додатково Надаються викладачем.

На качану кожної тими наводитися ее план та основні Терміни і Поняття. Далі Стислий вікладається Основний навчальний материал, Який винен буті засвоєній.

Для поглиблення Вивчення окрем Питання та тим курсом рекомендується використовуват підручник, а такоже нормативно-інструктівні та навчальні матеріали, Які подано у списку ОСНОВНОЇ рекомендованої літератури.

Теоретичний материал наводитися Стислий, здебільшого у вігляді схем, таблиць. Це дозволяє наочно представіті логіку Вивчення кожної тими в цілому та за окрем харчування. Такий підхід спріяє ШВИДКО и міцному засвоєнню матеріалу, віділяє найбільш Важливі Поняття, что потребуються особлівої уваги.


Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації