Лігоненко Л.О. та ін. (Укл.) Фінанси ПІДПРИЄМСТВА. Опорний конспект лекцій

n1.xls (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.xls (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
ОригіналOverview

Лист1
Аркуш2
Ліст3


Sheet 1: Лист1

Актив Код рядка 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004р. 31.12.2005р
1 2 3 4 3 4
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова ВАРТІСТЬ 10 640 862,5 3 571,90 4 140,50
4 709,10


Первісна ВАРТІСТЬ 11 1 935,10 2 747,40 6 348,80 8 684,20
11 019,60


накопічена амортизація 12 1 295,10 1 884,90 2 776,90 4 543,70
6 310,50


Незавершене будівництво 20 11 157,50 232974 14 658,80 40 929,90
40 929,90


Основні засоби:

залишкова ВАРТІСТЬ 30 175482 181691 507 485,50 525 111,50
542 737,50


Первісна ВАРТІСТЬ 31 257271 291509 658 465,30 735 829,10
813 192,90


знос 32 81 788,60 109818 150 979,80 210 717,60
270 455,40


Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в Капіталі других предприятий 40 570,5 3 181,50 0 0
0


Інші фінансові інвестиції 45 4,2 1,1 123,6 123,6
123,6


Довгострокова дебіторська заборгованість 50 0 0 0 0
0


Відстрочені Податкові активо 60 1632 679 0 0
0


Інші необоротні активи 70 0 0 0 0
0


Усього за Розділом I 80 189487 419389 525 839,80 570 305,50
588 500,10


II. Оборотні активи

Запаси:

Помиями Подз ПоКЗ ТФЦ
Виробничі запаси 100 39 183,10 43 661,40 75 607,20 73 973,90 # VALUE! 98,1019786032 42,5341884192 +117,2755405611 23,3606264613
тварини на вірощуванніта відгодівлі 110 0 0 0 0
+92,867713866 +33,3938501799 149,6022037087 -23,3406396628
незавершене виробництво 120 1 903,90 3 070,50 5 551,90 5 645,40 # VALUE! 108,6213148617


готова продукція 130 5 478,60 7 282,50 8 748,70 9 521,70 10 219,50товари 140 3 777,80 4 993,90 4 079,50 9 479,80
Векселі одержані 150 0 0 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ 160 30 222,90 30 177,80 32 978,60 63 132,10 110 449,13Первісна ВАРТІСТЬ 161 32 290,90 33 105,80 36 357,60 69 211,10 121 084,29резерв сумнівніх боргів 162 2068 2 928 3 379 6079
Дебіторська заборгованість за розрахунки:

з бюджетом 170 213,7 1 999,90 3 490,20 4 545,40
за виданя авансами 180 5 062,20 14 388,80 15 616,50 11 204,20
з нарахованих доходів 190 0 0 0 0
Із внутрішніх розрахунків 200 0 0 0 0
Інша Поточна дебіторська заборгованість 210 1 519,70 5 583,20 3258 4 279,80
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленті:

в національній Валюті 230 3 876,50 3 358,10 3 929,70 1 306,40
в іноземній Валюті 240 43,9 247,1 11 915,60 10,5
Інші Оборотні активи 250 2 626 6 630,30 9 033,50 18 401,80
Усього за Розділом II 260 93 908,30 121394 174 209,40 201501
III. Витрати майбутніх періодів 270 504,6 480,2 292,5 2 239,90
Баланс 280 283900 541263 700 341,70 774 046,40Кал +0,0524617717
ВОК З + В ПДФ

0,02
19684 50 848,00 59 814,00
Кпл +0,5478336971
19 179,60+0,3314733008
Кзл +1,2566564118

+0,7716030942

Sheet 2: Лист2

Пасив Код рядка 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004р. 31.12.2005р

I. Власний капітал
КФА +0,4161394857
Статутний капітал 300 53820 197692 197692 197692
+0,4919272147
Пайовий капітал 310 0 0 0 0 Кфз +0,5838605143
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 0 0
+0,5080727853
Інший додатковий капітал 330 10 902,80 10 963,20 10 963,20 10 963,20
1,403040409
Резервний капітал 340 2 140,70 3 797,70 4 576,20 7 002,70

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 55 834,90 69 747,90 117 498,50 131 081,30

Неоплачений капітал 360 0 12 299 0 0

Вилучений капітал 370 4 556,60 3 639,80 0 0

Усього за Розділом I 380 118142 266262 330 729,90 346 739,20

II. Забезпечення Наступний витрат и платежів


Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 0 0

Інші забезпечення 410 0 0 0 0

Цільове фінансування 420 0 0 0 0,7

Усього за Розділом II 430 0 0 0 0,7

III. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків 440 91029 117674 179152 140 588,40

Інші Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0 0 0

Відстрочені Податкові зобов'язання 460 0 0 3 304 4848

Інші Довгострокові зобов'язання 470 0 0 10 447,90 8 976,50

Усього за Розділом III 480 91029 117674 192 903,90 154 412,90

IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків 500 4 509,50 84918 32 465,80 74 871,20

Поточна заборгованість за Довгострокова зобов'язаннями 510 18 285,20 0 0 0

Векселі Виданих 520 0 168,4 0 2000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 35 620,50 24 978,80 21 074,30 55 953,10

Поточні зобов'язання за розрахунки:


з одержаних авансів 540 5 115,70 10 504,60 8 695,80 17 416,50

з бюджетом 550 4 061,50 3 788,50 4 458,90 4 776,30

з позабюджетних платежів 560 11,7 18,8 22,3 0

зі страхування 570 13,3 194,1 410,5 423,4

з оплати праці 580 770,7 1 269,10 2 300,90 1 820,70

з учасниками 590 47,7 47,7 0 0

Із внутрішніх розрахунків 600 0 0 0 0

Інші Поточні зобов'язання 610 6 292,90 31439 107 279,40 115 632,40

Усього за Розділом IV 620 74 728,70 157327 176 707,90 272 893,60

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 0 0

Баланс 640 283900 541263 700 341,70 774 046,40


Sheet 3: Ліст3

Стаття Код рядка 2002 2003 2004 2005
1 2 4 4 3 3 планДохід (виручка) від реалізації ПРОДУКЦІЇ (товарів, робіт, послуг) 10 602487 707619 857014 1084 329,90 1318963,21775699 1


Податок на додану вартість 15 (80 313,4) (116184) (140660) (177 388,9) 219827,202959498Акцизний збір 20 39096,5 42229 57909,3 73931 +86471,5305881672
25 (0) (0) (0) (0)
39096,5 42229 57909,3 73931
Інші Вирахування з доходу 30 (112610) (171856) (163210) (211709) # VALUE!Чистий дохід (виручка) від реалізації ПРОДУКЦІЇ (товарів, робіт, послуг) 35 370467 377350 495234 621 300,60 # VALUE!Собівартість реалізованої ПРОДУКЦІЇ (товарів, робіт, послуг) 40 183305 190589,00 265470 319177,3 # VALUE!Валовий:

прибуток 50 187162 186761 229765 302 123,30 # VALUE!збиток 55 (0) (0) (0) (0)
Інші операційні доходи 60 81 034,90 107161 158190 258 514,70 380559,841817823Адміністративні витрати 70 (25 350,5) (30 400,2) (39 607,3) (44 980,7) # VALUE!Витрати на збут 80 (99 799,8) (112626) (142249) (236 151,3) # VALUE!Інші операційні витрати 90 (83253) (107418) (153532) (238 906,1) # VALUE!Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток 100 59 793,80 43 478,90 52 566,80 40 599,90 # VALUE!збиток 105 (0) (0) (0) (0)
Дохід від участі в Капіталі 110 571,5 2 554,50 0 0 0Інші фінансові доходи 120 2 514,90 948,4 1 180,30 0 0,00Інші доходи 130 2 652,10 2565 29 150,80 14900 14900Фінансові витрати 140 (5 819,2) (6 790,5) (13 248,8) (17 406,4) (17 406,4)Втрати від участі в Капіталі 150 (0) (4,1) (0) (0)
Інші витрати 160 (7 344,7) (7 410,6) (1 159,1) (1 300,3) # VALUE! # VALUE!


Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування:

прибуток 170 52 368,40 35 341,60 68490 36 793,20 # VALUE!збиток 175 (0) (0) (0) (0)
Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ 180 19 223,70 19 771,60 19 960,90 20 783,90 # VALUE!Дохід з податку на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ 185 0 0 0 0
Фінансові результати від звічайної діяльності:

прибуток 190 33 144,70 15570 48 529,10 16 009,30 # VALUE!збиток 195 (0) (0) (0) (0)
Надзвичайні:

доходи 200 0 0 0 0
витрати 205 (0) (0) (0) (0)
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 0 0
Чистий:

прибуток 220 33 144,70 15570 48 529,10 16 009,30
збиток 225 (0) (0) (0) (0)
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації