Формування ключових компетенцій на заняттях біології - одне з педагогічних умов якісної підготовки випускника ССУЗ

n1.doc (1 стор.)
Оригінал

Формування ключових компетенцій на заняттях біології - одне з педагогічних умов якісної підготовки випускника ССУЗ.У сучасній концепції освіти все більш значущою стає завдання виховання людини, здатної до забезпечення життєвого успіху.

Основними складовими життєвого успіху є: соціальна мобільність, автономність, здатність знаходити вихід із кризових ситуацій, вміти застосовувати отримані знання, зберігати соціальну стійкість, своє «Я» в постійно мінливих умовах.

Для того щоб допомогти, кого навчають самовизначитися у великому просторі навколишнього світу, необхідно застосовувати такі підходи і методи роботи, в яких відбувалося б зміна позиції студента: від об'єкта навчання, отримувача інформації до активного суб'єкта навчання, самостійно видобувного необхідну інформацію і навіть конструює для цього способи дій .

Необхідно формувати у студентів володіння ключовими компетентностями, якими забарвлюється особистість учня, розвиваються здібності і з'являються можливості вирішувати в повсякденному житті реальні проблеми.

У Регіональної концепції компетентнісно-орієнтованої освіти, під компетенцією розуміється готовність суб'єкта ефективно організовувати внутрішні і зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети.

Компетенції можуть бути


Особливістю викладання на перших курсах ССУЗ навчальних предметів є розвиток у студентів саме ключових компетенцій.
У зв'язку з практичною орієнтованістю сучасної освіти основним результатом діяльності освітнього закладу має стати не система знань, умінь і навичок сама по собі, а набір ключових компетентностей:
Функціональною особливістю біології як дисципліни є створення умов за яких йде формування ключових компетенцій:

1. Ціннісно-смисловий - готовність бачити і розуміти навколишній світ, орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль і призначення.

2. Загальнокультурних - обізнаність навчається в особливостях національної та загальнолюдської культури.

3. Навчально-пізнавальної - вміння самостійної пізнавальної діяльності.

4. Інформаційною - вміння самостійно працювати з інформацією різних джерел.

5. Комунікативної - здатність взаємодії з оточуючими людьми.

6. Соціально-трудовий - володіння знаннями та досвідом у цивільно-громадської діяльності.

7. Особистісної - вміння самовдосконалення.


Особливості формування ключових компетенцій на заняттях біології.
Було проведено дослідження метою якого було виявлення рівня компетентності серед студентів перших курсів. Результати дослідження виявили низький рівень розвитку ключових компетенцій.

Діаграма "Рівень розвитку ключових компетенцій серед студентів першого курсу»З діаграми видно, що рівень розвитку навчально-пізнавальних компетенцій, в процентному співвідношенні складає:

- Група С119 - 75%;

- Група Св119 - 47%;

- Група М119 - 61%.

Також на заняттях навчаються показаний низький рівень розвитку інформаційної та комунікативної компетентностей.
Про Однією з цілей викладання на заняттях біології, є подальше формування даних компетенцій.


Навчально - пізнавальна

При розвитку навчально - пізнавальної компетентності велика роль для отримання нових знань віддається самостійної роботи студентів (спостереження показали, що даний вид умінь дуже слабо розвинений у студентів).
Для формування навички самостійної роботи мною використовуються різні прийоми:

1. Читаючи лекцію, щось пояснюючи, в потрібний момент задається питання до групи. Для відповіді на дане питання викладач звертається до групи: «відкрийте підручник, на сторінці 43, почитайте про себе абзац 3 та дайте відповідь на запитання.

Частковий конспекту заняття «Походження життя на Землі»

Гіпотеза біохімічної еволюції (Теорія Опаріна).

Білково-коацерватная гіпотеза Опаріна

1-й етап - абіогенний синтез низькомолекулярних органічних речовин (біомономеров) з неорганічних речовин.

2-й етап - утворення біополімерів, - полінуклеотідов, білково-ліпідних систем і ін

3-й етап-поява коацерватов Деякі властивості коацерватов зовні схожі з властивостями живих організмів. (Відкрийте підручник С.Г. Мамонтова стр 22, прочитайте абзац і дайте відповідь на питання: Які ознаки коацерватов схожі з ознаками живих організмів?)

4-й етап - виникнення молекул нуклеїнових кислот, здатних до самовідтворення.

Ознаки подібності коацерватной краплі з живим організмом


2. Під час заняття студенти самостійно заповнюють таблиці та схеми за новим матеріалом з подальшою колективної перевіркою:.

Частковий конспекту заняття «Різноманіття життя. Властивості живого. Рівні життя »

Завдання: Самостійно заповнити таблицю «Рівні організації життя», використовуючи підручник Мамонтова СГ, стр 9:

Рівні організації

Біологічна система

Компоненти,
утворюють систему

Приклади

Основні процеси

3. Можна запропонувати тільки що оформлену у вигляді окремих пропозицій частина конспекту перевести в таблицю. При цьому, якщо не вистачає змісту конспекту, використовувати підручник:
Частковий конспекту заняття «Походження життя на Землі»

Початкові етапи розвитку життя:

 1. перші одноклітинні організми, були прокаріотами - без'ядерними клітинами (ядерний матеріал знаходився прямо в цитоплазмі). Тип харчування - гетеротрофний. Тип обміну речовин - анаеробний (безкисневих) Далі виснаження вод первинного океану з - за великої кількості гетеротрофов (Прокаріоти, гетеротрофні з анаеробним обміном речовин)

 2. Поява організмів здатних синтезувати органічні сполуки з неорганічних - поява фотосинтезу. Поява нового типу харчування - автотрофного. Накопичення в атмосфері Землі кисню. Ціанобактерії - перші фотосинтезуючі організми. (Поява фотосинтезу, автотрофи (ціанобактерії)

 3. поява вільного кисню призводить до появи нового типу обміну речовин - аеробний. (Виникають нові форми життя і з'являються нові місця існування - суша). Кисень під дією ультрафіолету перетворюється на озон, який поглинає більшу частину короткохвильового випромінювання ультрафіолету. Освіта сучасної атмосфери. (Поява сучасної атмосфери - аеробний тип обміну речовин, нові форми життя, озоновий екран)

 4. Поява еукаріотів (ядро з ядерною оболонкою):

- Шляхом симбіозу (взаємокорисного існування): велика схожа на амебу клітина - хижак, з'їла дихаючі киснем аеробні бактерії, які функціонували і всередині тіла хижака, виробляючи енергію. Надалі до деяких клітинам - хазяїнах прикріплялися жгутікоподобние бактерії, що призводить до рухливості і більш успішному пошуку їжі таких організмів. Так виникли найпростіші тварини кл еткі.
Завдання для самостійної роботи:

Використовуючи конспект заняття і підручник С.Г. Мамонтова стр 25: заповнити таблицю «Еволюція первинних організмів»

Характеристика первинних організмів

Характеристика фізіологічних властивостей

Таблиця «Еволюція первинних організмів» (результат)

Характеристика первинних організмів

Характеристика фізіологічних властивостей
Харчування

Дихання

Будова

Розмноження

Прокаріоти

Гетеротрофи

Анаеробне

Одноклітинні

Безстатеве

Анаеробні бактерії

Афтотрофное

СО2 +4 Н2 = СН4 +2 Н2О + Е

Анаеробне

Одноклітинне

Безстатеве

Аеробні бактерії

Афтотрофное

Аеробне

Одноклітинні

Безстатеве

Еукаріоти

Гетеротрофи

Афтотрофное

Аеробне

Одноклітинні, багатоклітинні

Статеве


У подальшому прийоми самостійної роботи ускладнюються, а час на самостійну роботу збільшується.

4.При використанні блочно - модульної технології для засвоєння нових знань використовується тільки самостійна робота учнів. Педагог лише коригує результат діяльності студентів під час заняття при перевірки засвоєння знань.

Частковий конспекту заняття «Органічні сполуки клітини»

УЕ

Навчальний матеріал із зазначенням завдань

Рекомендації щодо виконання завдань, оцінка

час

УЕ-0

Мета уроку: у результаті опанування змісту модуля ви продовжите формувати знання про класифікацію, будову і функції білків, жирів і вуглеводів, і продовжите розвивати навички роботи з навчальною літературою.

Уважно прочитайте мета уроку

2

УЕ-1

Підготовка до роботи. Перевірка домашнього завдання

I. Виконайте завдання.

1. кожного терміну в лівій колонці підберіть відповідне йому визначення у правій колонці (виписуючи в зошит тільки нумерацію):

органогени

Речовини, розчинні у воді

 1. гідрофілли

 1. 7

 1. кількісний вміст макроелементів

 1. здатність клітини визначати свій обсяг і упроугость

 1. скільки градусів утворюють атоми Н між собою в молекулі води

 1. здатність клітини підтримувати слаболужну реакцію свого вмісту на постійному рівні

 1. гідрофобом

 1. 105

 1. чому дорівнює нейтральна слабощелочная реакція

 1. О, Н, С, N, S, Р.

 1. тургор

 1. 1.8

 1. буферність

 1. Речовини, нерозчинні у воді


П. Обговоріть результати роботи.

III. Оцініть свою роботу.


Працюйте індивідуально.
Працюйте разом з групою (обміняйтеся своїми роботами та перевірте).

Кожне правильно виконане завдання - 1 бал. Ваша оцінка ___.


10

УЕ-2

Мета: отримати уявлення про будову, класифікації та функції білків.

Відповісти письмово на наступні питання:

 1. Дати визначення «білки»;

 2. Намалювати загальну формулу амінокислоти білка;

 3. Які зв'язки між молекулами з первинною структурою білка;

 4. Назвіть зв'язку у вторинної структури білка;

 5. Назвіть зв'язку у третинної і четвертинної структури білка;

 6. Дати визначення поняттям денатурація і ренатурація;

 7. Перерахуйте функції білків.


П. Обговоріть результати роботи.

III. Оцініть свою роботу.


Робота індивідуальна

Слухаючи лекцію викладача доповнювати і уточнювати його розповідь, відповідаючи на задані питання, або продовжити його
Кожна правильна відповідь - 1 бал. Ваша оцінка ___.


30

УЕ-3

Мета: продовжити формувати знання про будову, класифікації та функціях вуглеводів ..

Письмово відповісти на наступні питання:

 1. Дати визначення вуглеводів і написати їх хімічну формулу;

 2. Перерахувати класи вуглеводів і написати відмінну характеристику кожного класу;

 3. Перерахує функції вуглеводів.


2. Обговоріть результати роботи.


Працюйте індивідуально.

Слухаючи лекцію викладача доповнювати і уточнювати його розповідь, відповідаючи на задані питання, або продовжити його
Кожна правильна відповідь - 1 бал. Ваша оцінка ____


20

УЕ-4

Мета: продовжити формувати знання про будову, класифікації та функціях вуглеводів
Письмово дайте відповідь на наступні питання:

 1. Дати визначення липидам.

 2. Перерахувати групи ліпідів;

 3. Перелічити функції ліпідів.
Робота індивідуальна

Слухаючи лекцію викладача доповнювати і уточнювати його розповідь, відповідаючи на задані питання, або продовжити його
Кожна правильна відповідь - 1 бал. Ваша оценка____

15

УЕ-5

Підведення підсумків уроку.

I. Прочитайте мета уроку.

II. Чи досягли ви мети уроку? В якій мірі?

III. Оцініть свою роботу на уроці: «відмінно», «добре», «погано».

IV. Виберіть самостійне завдання в залежності від того, як успішно ви працювали на занятті:

1. Виконали всі УЕ або УЕ з 1-го по 4-й без помилок - можете виконати завдання підвищеної складності (інструктивна картка № 1).

2. Іноді відчували труднощі в роботі і допускали помилки - повторіть тему по лекції чи за підручником і виконуйте завдання по інструктивної картці № 2.
Творчі завдання:

1. Підготуйте доповідь про життя і діяльність
Фашель Аронович Левіна

2. Біологічне значення нуклеїнових кислот.

Індивідуально.

Разом з класом.

Випишіть потрібне слово в зошит.

Індивідуально.
Працюйте в зошиті.

У разі необхідності звертайтеся до вчителя.

Вашу роботу оцінить викладач.

13Також для перевірки рівня засвоєння знань в кінці заняття видаються інструктивні картки. Виконання завдань за картками проводиться студентами самостійно, часто з використанням додаткової літератури. Причому вибір інструктивної картки залежить від самого студента та рівня його знань. Якщо студент добре засвоїв даний матеріал, то він вибирає інструктивну картку підвищеної складності, якщо ні, то іншу.

Частковий заняття «Органічні речовини клітини. Білки, жири, вуглеводи »

Інструктивна картка № 1 (завдання підвищеної складності на 5-4).

1. Наведіть письмово приклади білків, що у перерахованих процесах. Вкажіть які функції вони виконують.


2. Заповнити таблицю: Будова ліпідів клітини і їх значення.

Група ліпідів

Особливості хімічної будови

Основні фізичні властивості

Їх функції в клітці

3 Завдяки якому властивості ліпідів верблюди здатні тривалий час обходитися без питної води?


Інструктивна картка № 2 (завдання нормальної складності на 4-3).

 1. Закінчите заповнення таблиці: Структури білкової молекули

Рівень організації макромолекул

Структура білка

Особливості структури

Характерні хімічні зв'язку
Поліпептидний ланцюг амінокислотних залишківВторинна структура
Вид щільної грудки 1. Заповніть таблицю: Біологічні функції полісахаридів

Полісахарид

Особливості будови

Біологічні функції

КрохмальГлікогенЦелюлозаХітин


 1. Відповісти письмово на запитання «Чому неможливо відновлення білкової молекули при руйнуванні її первинної структури?»


З плином часу при систематичній організації самостійної роботи на заняттях у студентів виробляються стійкі навички самостійної роботи. У результаті для виконання приблизно однакових за обсягом і ступеня складності робіт студенти витрачають значно менше часу ніж на попередніх заняттях.

.


Формування інформаційної компетенції на заняттях біології:

З початку часу навчання предмета біологія студентам було запропоновано написання рефератів за кількома темами:


При перевірці результативності даних самостійних робіт (оцінювалася не тільки повнота повідомлення, але і правильність оформлення реферату) з'ясувалося, що основним джерелом інформації для більшості студентів є комп'ютер (що характерно при сучасному рівні розвитку технологій). Але, явне переписування інформації з одного джерела тексту і повне небажання його правильного оформлення змусили неодноразово пояснювати студентам їхні помилки при здачі роботи.
Приклад реферату з біології студента першого курсуБанк рефератівПочаток форми


Кінець формиКартка реферату

Пошуковий запит: Гіпотези виникнення життя ЗемліРеферат: Гіпотези походження життя на Землі

Гіпотези походження життя на Землі.

Гіпотези походження життя на Землі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Санкт-Петербурзький державний ІНСТИТУТ СЕРВІСУ І ЕКОНОМІКИ
Кафедра «Прикладна фізика»

Контрольна робота
за курсом: «Концепції сучасного природознавства»
за темою: «Гіпотези походження життя»

Виконала: студентка 1 курсу
138 групи

Бикова І.Б.

Викладач: Найдьонова С.М.

Виборг
2003


З Про Д Е Р Ж А М І Е:
1. Введення ................................................................... стр. 1

2. Концепції виникнення життя.................................... стор 2

3. Гіпотеза походження життя А.І. Опаріна .................... стор 5

4. Природничонаукові уявлення про життя та її еволюції ... стор 8

5. Геологічні ери і еволюція життя.............................. стор 10

6. Використана література ............................................... стор 12

- 1 -


ВСТУП.
Одним з найбільш важких і в теж час цікавих в сучасному

природознавстві є питання про походження життя. Він важкий тому,

що, коли наука підходить до проблем розвитку як створення нового, вона

виявляється у межі своїх можливостей як галузі культури, заснованої

на доказі та експериментальної перевірку тверджень.

Вчені сьогодні не в змозі відтворити процес виникнення

життя з такою ж точністю, як це було кілька мільярдів років тому.

Навіть найбільш ретельно поставлений досвід буде лише модельним

експериментом, позбавленим ряду факторів, що супроводжували появу живого на

Землі. Труднощі методологічна - у неможливості проведення прямого

експерименту по виникненню життя (унікальність цього процесу

перешкоджає використанню основного наукового методу).

Життя на Землі представлена ​​величезним розмаїттям форм, яким

притаманна зростаюча складність будови і функцій. Усім живим організмам

властиві дві ознаки: цілісність і самовідтворення. У ході

індивідуального зміни (онтогенезу) організми пристосовуються до

зовнішніх умов, а зміна поколінь набуває еволюційно-історичний

характер (філогенез). Організми виробили здатність до відносної

незалежності від зовнішнього середовища (автономність). Одне з головних властивостей

якого живого організму - обмін речовин. Поряд з ним істотними

ознаками життя є подразливість, зростання, розмноження, мінливість,

спадковість. Кожен живий організм як би прагне до головного -

відтворення собі подібних.

- 2 -
2. Концепції виникнення життя.
Існує п'ять концепцій виникнення життя:

1. Життя була створена Творцем у певний час - креаціонізм.

2. Життя виникла мимовільно з неживої речовини (її дотримувався

ще Аристотель який вважав, що живе може виникати і в

результаті розкладання грунту).

3. Концепція стаціонарного стану відповідно до якої життя

існувала завжди.

4. Концепція панспермії і тд.;В даний час, велика частина студентів виправляє свої помилки не тільки при оформленні рефератів, а й сам текст намагаються написати більш грамотніше і відповідний темі реферату.

Реферат по темі

Роль вуглеводів у життєдіяльності організмів
Виконала студентка

1 курсу, групи Т119

Левіна Катерина

Викладач:

Журавльова М.М.

ЗМІСТ

1. ЗНАЧЕННЯ, ДЖЕРЕЛА, РОЛЬ ВУГЛЕВОДІВ

1.1. Поняття і сутність вуглеводів

Вуглеводи як есенціальні компоненти харчового раціону не тільки визначають основний енергетичний гомеостат організму, але істотно необхідні також для біосинтезу багатьох містять вуглець полімерів. Протягом життя людина в середньому споживає близько 14 тонн вуглеводів, і тому числі більше 2,5 тонн простих вуглеводів. Вуглеводи є основною складовою частиною харчового раціону людини, оскільки їх споживають приблизно в 4 рази більше, ніж білків і жирів. При звичайному змішаному харчуванні за рахунок вуглеводів забезпечується близько 60% добової енергоцінності, тоді як за рахунок білків і жирів разом узятих - тільки 40%. Вуглеводи в організмі використовуються переважно як джерело енергії для м'язової роботи. Чим інтенсивніше фізичне навантаження, тим більше потрібно вуглеводів. При малорухливому способі життя, навпаки, потреба у вуглеводах зменшується.

Близько 52-66% вуглеводів споживається із зерновими продуктами, 14-26% - з цукром і сахаропродуктамі, близько 8-10 - з клубне-і коренеплодами, 5 - 7% з овочами, фруктами.

Вуглеводи - досить сильний подразник зовнішньої секреції підшлункової залози, у тому числі найбільш активний стимулятор синтезу інсуліну, якому належить важлива роль у регуляції вуглеводного обміну, у підтримці оптимального для організму гомеостазу глюкози. Аліментарна багаторічна перевантаження легкозасвоюваними вуглеводами спочатку викликає гіперплазію в-клітин, потім може привести до ослаблення інсулярного апарату унаслідок перенапруження і створення передумов для розвитку цукрового діабету

1.2. Роль вуглеводів

Вуглеводи служать основним джерелом енергії. Понад 56% енергії організм отримує за рахунок вуглеводів, іншу частину - за рахунок білків і жирів.

Залежно від складності будови, розчинності, швидкості засвоєння вуглеводи харчових продуктів поділяються на прості вуглеводи: моносахариди (глюкоза, фруктоза, галактоза), дисахариди (сахароза, лактоза) і складні вуглеводи, або полісахариди (крохмаль, глікоген, клітковина).

Прості вуглеводи легко розчиняються у воді і швидко засвоюються. Вони мають виражений солодким смаком і відносяться до цукру.

Найбільш поширений моносахарид - глюкоза - міститься у багатьох плодах і ягодах, а також утворюється в організмі в результаті розщеплення дисахаридів і крохмалю їжі. Глюкоза найбільш швидко і легко використовується в організмі для утворення глікогену, для живлення тканин мозку, працюючих м'язів (у тому числі і серцевого м'яза), для підтримки необхідного рівня цукру в крові і створення запасів глікогену печінки. У всіх випадках при великому фізичному напруженні глюкоза може використовуватися як джерело енергії.

Фруктоза має ті ж властивості, що і глюкоза, і може розглядатися як цінний, легкозасвоюваний цукор. Однак вона повільніше засвоюється в кишечнику і, потрапляючи в кров, швидко покидає кров'яне русло. Фруктоза в значній кількості (до 70 - 80%) затримується в печінці і не викликає перенасичення крові цукром. У печінці фруктоза більш легко перетворюється в глікоген в порівнянні з глюкозою. Фруктоза засвоюється краще сахарози і відрізняється більшою солодкістю. Висока солодкість фруктози дозволяє використовувати менші її кількості для досягнення необхідного рівня солодощі продуктів і таким чином знизити загальне споживання цукрів, що має значення при побудові харчових раціонів обмеженою калорійності.

Надлишок сахарози впливає на жировий обмін, посилюючи жирообразование. Встановлено, що при надмірному надходженні цукру посилюється перетворення на жир всіх харчових речовин (крохмалю, жиру, їжі, частково і білка). Таким чином, кількість надходить цукру може служити до певної міри фактором, що регулює жировий обмін. Рясне споживання цукру призводить до порушення обміну холестерину і підвищення його рівня в сироватці крові. Надлишок цукру негативно позначається на функції кишкової мікрофлори. При цьому підвищується питома вага гнильних мікроорганізмів, посилюється інтенсивність гнильних процесів в кишечнику, розвивається метеоризм. Встановлено, що в найменшій мірі ці недоліки проявляються при споживанні фруктози. Основними джерелами фруктози є фрукти і ягоди. Глюкоза і фруктоза широко представлені в меді: вміст глюкози досягає 36.2%, фруктози - 37.1%. У кавунах весь цукор представлений фруктозою, кількість якої становить 8%. Третій моносахарид - галактоза - у вільному вигляді в харчових продуктах не зустрічається. Галактоза є продуктом розщеплення основного вуглеводу молока - лактози.

З дисахаридів у харчуванні людини основне значення має сахароза, яка при гідролізі розпадається на глюкозу і фруктозу. Джерелами сахарози в харчуванні людини є, головним чином, тростинний і буряковий цукор. Вміст сахарози в цукрі-піску складає 99.75%. Натуральними джерелами сахарози є баштанні, деякі овочі і фрукти.

Зміст вуглеводів на 100 г. продуктівОвочі та фрукти


капуста білокачанна

картопля

буряк

яблука

виноград
Глюкоза

2.6

0.6

0.3

2.0

7.8
Фруктоза

1.6

0.1

0.1

5.5

7.7
Сахароза

0.4

0.6

8.6

1.5

0.5
Геміцелюлоза

0.1

0.3

0.7

0.4

0.6
Клітковина

1.0

1.0

0.9

0.6

-
Крохмаль

0.1

16.0

0.1

0.8

0.6
Пектин

0.6

0.4

1.1

1.0

0.6
Складні вуглеводи, або полісахариди, характеризуються ускладненим будовою молекули і поганою розчинністю у воді. До складних вуглеводів належать крохмаль, глікоген, пектинові речовини і клітковина.

Крохмаль має основне харчове значення. Високим його змістом в значній мірі обумовлюється харчова цінність зернових продуктів. У харчових раціонах людини на частку крохмалю припадає близько 80% загальної кількості споживаних вуглеводів. Перетворення крохмалю в організмі в основному спрямовано на задоволення потреби в цукрі.

Глікоген в організмі використовується в якості енергетичного матеріалу для харчування працюючих м'язів, органів і систем. Відновлення глікогену відбувається шляхом його його ресинтезу за рахунок глюкози.

Пектини відносяться до розчинним речовин, засвоюються в організмі. Сучасними дослідженнями показано безсумнівне значення пектинових речовин у харчуванні здорової людини, а також можливість використовувати їх з терапевтичною метою при деяких захворюваннях переважно шлунково-кишкового тракту.

Клітковина за хімічною структурою дуже близька до полісахаридів. Високим вмістом клітковини характеризуються зернові продукти. Однак крім загальної кількості клітковини, важливе значення має її якість. Менш груба, ніжна клітковина добре розщеплюється в кишечнику і краще засвоюється. Такими властивостями володіє клітковина картоплі та овочів. Клітковина сприяє виведенню з організму холестерину.


Потреба у вуглеводах визначається величиною енергетичних витрат. Середня потреба у вуглеводах для тих, хто не зайнятий важкою фізичною працею, 400 - 500 р. на добу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Алабин В. Г., Скрежко А. Д. Харчування і здоров'я. - Мінськ, 1994

2. Бальсевич В.К. Харчування людини. - М., Інтел, 2000

3. Березін І. П., Дергачов Ю.В. Школа здоров'я. - СПб, 2001

4. Воробйов В.І. Складові здоров'я. - М., Інтел, 2002

5. Єгорушкін А. С. Про вітаміни. - М.: Вища школа, 1998

6. Куценко Г.І., Новіков Ю.В. Книга про здоровий спосіб життя. - М., Пріор, 2000

7. Петров В. К. Жити, щоб їсти, або є, щоб жити? - М., Інфра-М, 2002

8. Сотник Ж.Г., Зарічанська Л.А. Білки, жири і вуглеводи. - М., Пріор, 2000

Формування комунікативної функції на заняттях біології:

З першого заняття мною вводяться нові біологічні терміни. Багато, введені на ранніх етапах вивчення поняття природничо-наукових дисциплін, уточнюються, доповнюються і ускладнюються. На заняттях я прагну навчити студентів логічно і грамотно формулювати свої думки з використанням спеціальних термінів, будувати цілісно пов'язані логічні висловлювання з грамотним використанням біологічних термінів.

Частковий заняття «Органічні речовини клітини. Білки, жири, вуглеводи »

Білки

- Згадайте визначення життя Ф.Енгельса?. (: "Життя є спосіб існування білкових тіл, і цей спосіб існування складається по своїй суті в постійному самооновлення хімічних складових частин цих тіл". При припиненні процесу обміну речовин між живими організмами і навколишнім середовищем білки розпадаються, і життя зникає.)

Стоять на 1 місці після води за кількістю і значенням.

В організмі людини близько 5 млн типів білків (за рахунок 20 амінокислот). Білки - макромолекули, тому що складаються з декількох тисяч амінокислот. Їм властива величезна молекулярна маса (мовляв маса оцтової кислоти - 60; бензолу - 78; гемоглобіну - 152 000; міозину (одного з білків м'язів) - 500 000).
1. Питання: Яка молекулярна маса білків?

Відповідь: Для них характерна величезна молекулярна маса (мовляв маса оцтової кислоти - 60; бензолу - 78; гемоглобіну - 152 000; міозину (одного з білків м'язів) - 500 000).

Висновок: Білки - високомолекулярні з'єднання.
2. Питання: До якої групи хімічних сполук належать білки і чому?

Відповідь: Білки належать до органічних речовин клітини тому що в їх смоктав входить вуглець.

Висновок: Білки органічні сполуки, т. к. до їх складу входить «С».
(Органічні речовини - хімічні сполуки, до складу яких входить вуглець. До органічних речовин відносяться: білки, жири, вуглеводи, ферменти, гормони, вітаміни і продукти їх перетворень)


3. Питання: З чого складаються білки?

Відповідь: Білки складаються з амінокислот, розташованих один за одним.

Висновок: Так як в будові білка бере участь не одна, а багато амінокислот, то: Білки - полімери, мономерами яких є амінокислоти.
4. Питання: Пригадайте, яка хімічна формула у амінокислот?

Відповідь:

Молекула амінокислоти складається з 2 частин. Одна частина у всіх амінокислот однакова, вона складається з аміногрупи (NН 2) - має властивості основи; і, що знаходиться поруч карбоксильної групи (СООН) - кислотна, характерна для всіх органічних кислот. Отже, амінокислоти - амфотерні сполуки, що суміщають властивості кислоти і підстави. Інша частина у всіх амінокислот різна. Ця частина називається радикалом.
R
H 2 N СН СООН

5. Питання: Яку зв'язок утворюють сполуки амінокислот в молекулі білка один з одним?

Відповідь: Амінокислоти утворюють пептидних зв'язок.

Висновок: Амінокислоти з'єднуються один з одним ковалентним пептидного зв'язком, за рахунок аміногрупи однієї амінокислоти і карбоксильної групи інший з виділенням води:


6. А тепер з усього вищесказаного сформулюйте визначення білків.

Відповідь: Білки - високомолекулярні полімерні органічні сполуки, що складаються з мономерів амінокислот, з'єднаних один з одним ковалентним пептидного зв'язком.
Так само формування комунікативної компетенції, а саме навички роботи в групі виробляються на заняттях з використанням технології колективного способу навчання:
Частковий заняття: Хімічна організація клітини
2. Вивчення нового матеріалу

Група ділиться на кілька міні - груп, і кожній видається певна кількість завдань. Завдання виконуються 20 - 25 хвилин, а потім по ходу заняття озвучуються як відповіді на питання викладача. Запис у зошитах відсутнього матеріалу у інших студентів проводиться по ходу заняття.

Оцінюється ступінь активності як групи в цілому, так і її членів окремо, грамотність, змістовність відповідей.


Завдання для групи № 1.

 1. Ознайомити з фізичними властивостями води;

 2. Пояснити властивість полярності води;

 3. Роль води в живих організмах;

 4. заповніть таблицю: Хімічні компоненти клітини

Назва хімічного елемента

Позначення

До якої групи відноситься

Локалізація в клітці

Дефіцит

Надлишок

Залізо
Кадмій
Хром
Цинк
Натрій

Завдання для групи № 2.

 1. На які групи діляться речовини по відношенню до води? Наведіть приклади речовин кожної групи.

 2. навести приклади участі води в процесі запліднення у різних груп живих організмів.

 3. назвіть різні способи видалити спрагу.

 4. заповніть таблицю: Хімічні компоненти клітини

Назва хімічного елемента

Позначення

До якої групи відноситься

Локалізація в клітці

Дефіцит

Надлишок

Нікель
Селен
Фосфор
АлюмінійЗавдання для групи № 3.

 1. на які групи поділяються хімічні елементи залежно від їх складу?

 2. значення мінеральних солей.

 3. катіони яких елементів забезпечують найважливіша властивість живих організмів - подразливість?

 4. заповніть таблицю: Хімічні компоненти клітини
Назва хімічного елемента

Позначення

До якої групи відноситься

Локалізація в клітці

Дефіцит

Надлишок

Берилій
Ванадій
Калій
Кальцій
Літій
Кремній

Завдання для групи № 4.

 1. поясніть властивості буферности клітини.

 2. які речовини обумовлюють буферні властивості клітини?

 3. до яких наслідків може призвести недолік мінеральних солей у різних груп організмів (на прикладі рослин і тварин)

 4. Розкажіть про культуру споживання напоїв у різних країнах.

 5. заповніть таблицю: Хімічні компоненти клітини

Назва хімічного елемента

Позначення

До якої групи відноситься

Локалізація в клітці

Дефіцит

Надлишок

Кобальт
Магній
Мідь
Марганець


3. Закріплення матеріалу

1. Кожного терміну в лівій колонці підберіть відповідне йому визначення з правої колонки.

1.Біоелементи

А. Розчин неорганічних або органічних речовин, значення рН яких не змінюються при внесенні невеликих кількостей кислоти або лугу.

2. Макроелементи

Б. Стан динамічної рівноваги природної системи, підтримуване діяльністю регуляторних систем.

3. Мікроелементи

В. Хімічні елементи, що є основою органічних молекул.

4. Гомеостаз

Г. Хімічні елементи, що входять до складу органічних молекул в кількості, що не перевищує 0,02%.

5. Буферні розчини

Д. Хімічні елементи, що входять до складу органічних молекул в кількості, що перевищує 1%.


2. Вкажіть вірні твердження:

 1. Розчиняються у воді речовини називаються гідрофільними.

 2. Вода - універсальний розчинник.

 3. Капілярний кровотік відбувається за рахунок сил поверхневого натягу води, що міститься в крові.

 4. Амінокислоти - гідрофобні речовини.

 5. Кислотність розчину визначається концентрацією в ньому іонів водню.

 6. Здатність підтримувати рН середовища на постійному рівні складає сутність буферних систем.

 7. Залізо входить до складу гормону інсуліну.

 8. Кісткова тканина людини містить солі натрію і кремнію.

 9. Рівномірний розподіл тепла по всьому організму забезпечує висока теплопровідність води.

 10. Жири - гідрофільні речовини.


4. Домашнє завдання:

Читати всі конспект, підготувати повідомлення на тему:

 1. Роль вуглеводів у життєдіяльності організмів;

 2. Функції моно і полісахаридів в клітинах організму;

 3. Білки - основа життя.

 4. Різноманіття ферментів та їх роль у життєдіяльності клітин і організмів.

Для розвитку ключових компетенцій я намагаюся використовувати на заняттях інтегровані способи навчальної діяльності: термінологічні диктанти, завдання на класифікацію, інтерпретувати текст у графічне зображення в схему, таблицю або слайд, завдання на порівняння і зіставлення, складання характеристик, скласти конспект, план відповіді за матеріалами сайту , статті, завдання, пов'язані з розумовими операціями синтезу, аналізу, оцінки.
Розвиток компетентності - процес, який "не закінчується одного разу з причини її остаточної сформованості, він не переривається протягом усього життя людини, так як в сферу його діяльності потрапляють нові, складніші проблеми, які потребують нових підходів до вирішення".
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації