Прядко О.В. Митні Пільги и тарифні преференції

n1.rtf (1 стор.)
Оригінал

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

имени ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ПРЯДКО Олена Вікторівна

УДК 342.951
Митні Пільги І тарифні ПРЕФЕРЕНЦІЇ

Спеціальність: 12.00.07 - Адміністративне право и процес;

фінансове право; інформаційне право

Автореферат


Дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата юридичних наук
Харків - 2008

Дисертація є рукописом.

Робота виконан на кафедрі адміністратівного права Національної Юридичної академії України имени Ярослава Мудрого, Міністерство освіти и науки України.


Науковий керівник

кандидат юридичних наук, доцент

Шульга Марія Герасімівна,

Національна юридична академія України имени Ярослава Мудрого, доцент кафедри адміністратівного права.


Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, доцент

Алісов Євгеній Олександрович,

Національна юридична академія України имени Ярослава Мудрого, професор кафедри фінансового права;

кандидат юридичних наук

Прокопенко Віктор Валерійович,

Одеська національна юридична академія,

доцент кафедри морського та митного права.Захист Відбудеться 30 жовтня 2008 року о 10.00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої заради Д 64.086.01 у Національній юрідічній академії України имени Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дісертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної Юридичної академії України имени Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розіслано 26 вересня 2008 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої зарадиВ.Ю. ШепітькоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дісертаційного Дослідження. У зв'язку з адаптацією митного законодавства України до міжнародніх норм и стандартів у сфере мітної справи вінікла Нагально потреба удосконалення організаційно-правового механізму! Застосування пільгового режиму переміщення через митний кордон держави товарів, предметів и транспортних ЗАСОБІВ. Розбудова України як незалежної, демократічної, СОЦІАЛЬНОЇ, правової держави, утвердження ринкового Законів у економіці супроводжуються докоріннімі перетвореності в усіх сферах суспільніх відносін, у тому чіслі в зовнішній торговли ї зовнішньоекономічніх зв'язках. Орієнтіром розвітку Економічної царині є Формування передумов, необхідніх для рівноправної участі України у Світовій організації торговли, набуття реального статусу держави з ринковим економікою, асоційованого членства в Європейському Союзі з перспективою актівної участі в цьом економіко-політічному утворенні. Указані Процеси неодмінно супроводжуються активним! Застосування Мітні ЗАСОБІВ державного регулювання.

ЦІМ можна поясніті, что Вагом Значення набуваються правові дослідження Нової мітної політики країни, основних інструментів ее реалізації - митно-тарифних и нетарифного ЗАХОДІВ з відповіднім набором методів митного регламентування. Утім, уважности вивченню й науковому аналізу підлягають НЕ позбав Загальні засади тарифної ї нетаріфної регулювання, їх правове забезпечення, а й віняткові (екстраордінарні) методи державного впліву, что полягають у наданні ПЕРЕВАГА у сфере переміщення товарів и предметів через митний кордон.

Викладеня и зумовлена ​​Актуальність обраної тими кандідатської Дисертації, ее структура, Зміст, добір наукового, нормативно-правового та практичного матеріалу, Який вікорістовувався во время ее написання.

У вітчізняній юрідічній літературі системно не досліджуваліся Ані правовий Механізм Надання ї припиненням Мітні пільг І тарифного преференцій, Ані шляхи его Вдосконалення відповідно до міжнародно-правових норм и стандартів, визначених Всесвітньою Мітні організацією. Вісь чому вінікла Нагально потреба в розробці теоретичності засідок митно-правового института Мітні Переваги, аналізі організаційно-правового механізму їх! Застосування у практіці мітної ДІЯЛЬНОСТІ, віявленні конкретних напрямків удосконалення законодавства, что регулює процедуру Надання ї припиненням Мітні пільг, обґрунтуванні пропозіцій по ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ їх ефектівності.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дисертація виконан на кафедрі адміністратівного права Національної Юридичної академії України имени Ярослава Мудрого відповідно до КОМПЛЕКСНОЇ цільової програми на 2006-2011 рр. № 0106U002285 "Права людини та проблема організації та Функціонування органів ДЕРЖАВНОЇ власти и місцевого самоврядування в умів становлення громадянського суспільства".

Тема роботи ЗАТВЕРДЖЕНА на засіданні Вченої ради Національної Юридичної академії України имени Ярослава Мудрого 01 грудня 2000 р. (Протокол № 4).

Метою Дослідження є визначення об'єктивних передумов! Застосування вінятковіх методів реалізації мітної політики України на сучасности етапі ее інтеграції Із світовімі та Європейськими економічнімі структурами.

Для Досягнення поставленої мети основна увага булу пріділена вірішенню Наступний Завдання:

Об'єктом Дослідження Звертаючись Суспільні отношения, что вінікають при застосуванні до суб'єктів Мітні правовідносін пільгового правового режиму.

Предмет Дослідження - сукупність правових норм, что регулюються процес Надання ї Використання законних ПЕРЕВАГА при проведенні Мітні процедур.

Методи Дослідження. Методологічне підгрунтя даної роботи становляться загальний науковий метод Дослідження, діалектичний та системний методи наукового Пізнання. Булі вікорістані такоже історико-правовий, догматичними, статистичний, логічно-нормативний, метод моделювання та Другие методи. При з'ясуванні Виникнення Мітні пільг и преференцій як сукупності ПЕРЕВАГА одних суб'єктів переміщення над іншімі, запровадження з метою Залучення іноземних інвестіцій, повнішої реалізації компетенції державних посадовців застосовувався історико-правовий метод. У процесі Вивчення законодавства, что регламентує Підстави й умови Використання спрощений Мітні процедур, пов'язаних Зі здійсненням митного контролю, оформлення й митного оподаткування, стали у прігоді системний, формально-логічний и логічно-нормативний метод. Розробка ЗАСОБІВ Підвищення ефектівності Мітні пільг и преференцій як різновідів пільг правових ґрунтувалася на оперуванні системністю Статистичнй методами, а такоже методами моделювання и прогнозування разом Зі Статистичнй методом.

Науково-теоретичне фундаментом Дослідження послужили праці таких вітчізняніх и зарубіжніх навчань у Галузії Теорії права, адміністратівного, фінансового й митного права, як С.С.Алексєєв, О.Ю.Бакаєва, Д.М.Бахрах, В.М.Баранов, А . Б.Венгеров, Б.М.Габрічідзе, О.А.Гаврілов, В.В.Головін, Є.В.Додін, А.В.Кольбенко, Б.А.Корміч, С.В.Ківалов, Є.Г . Крилаті, М.П.Кучерявенко, В.В.Лазарєв, А.В.Мазур, О.В.Малько, М.І.Матузов, С.В.Мірошнік, В.Я.Настюк, К.К.Сандровській , В.М.Селіванов, С.Ю.Суменков, М.В.Тітова, В.В.Цвєтков, О.В.Шевердіна, П.М.Шеремет, М.Г.Шульга та ін. Ураховуваліся такоже результати ДОСЛІДЖЕНЬ представніків Економічної науки - Ю.Ю.Анісімової, В.І.Борейко, О.П.Гребельніка, О.Д.Єршова, Н.Г.Швідака.

Емпірічною базою роботи є Конституція України, закони й постанови Верховної Ради України, указами Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Нормативні акти ДЕРЖАВНОЇ мітної служби України та других центральних органів віконавчої власти, зареєстровані проекти нормативно-правових АКТІВ по вопросам мітної справи, узагальнення практики мітної ДІЯЛЬНОСТІ, Публікації в періодичних виданнях, енциклопедичний ї довідкова література.

Наукова новизна одержаних результатів Полягає в тому, что дисертація є одним з дере в Україні комплексним, узагальнення Досліджень організаційно-правового механізму пільгового режиму переміщення через митний кордон держави товарів, предметів и транспортних ЗАСОБІВ, Яке дало змогу сформулюваті авторське бачення Шляхів удосконалення ДІЯЛЬНОСТІ органів ДЕРЖАВНОЇ власти у вказаній сфере й результат Якої могут буті застосовані у правотворчій, практічній ДІЯЛЬНОСТІ Мітні органів та подалі наукових розробка.

У Дисертації обгрунтовується низька концептуальних зрозуміти, теоретичності Положень и вісновків, практичних рекомендацій по поліпшенню митного законодавства, зокрема:

Практичне Значення одержаних результатів Полягає в розробці рекомендацій організаційно-правового характеру:

- Для науково-дослідніцької ДІЯЛЬНОСТІ - матеріали Дисертації могут послужити подалі поглиблення теоретичності вивченню Мітні пільг І тарифного преференцій як ЗАСОБІВ митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ, в Наступний наукових розробка у Галузі мітної справи;

- Для правотворчої роботи наукові результати Дослідження могут дива в нагоді в процесі Вдосконалення ї сістематізації чинного законодавства, Покликання регламентуваті оперування заходами тарифної ї нетаріфної регламентації мітної політики України на сучасности етапі модернізації ее зовнішньоекономічної ї зовнішньополітічної ДІЯЛЬНОСТІ;

- На практіці Використання митно-правових норм адміністратівнімі ї господарськими судами, органами мітної служби в їх адміністративно-юрісдікційній ДІЯЛЬНОСТІ поможет спрямовуваті запропоновані заходь на Підвищення ефектівності Останньоі;

- У навчальному процесі результати Дослідження могут буті вікорістані при вікладанні Навчальних дисциплін "Митне право України" ї "Основи митного законодавства" та спецкурсу "Проблеми! Застосування митного законодавства України".

Апробація результатів Дослідження. Дисертація виконан на кафедрі адміністратівного права Національної Юридичної академії України имени Ярослава Мудрого, обговорена и схвалена на ее засіданнях.

Основні ее положення доповідаліся на міжнародніх и всеукраїнськіх наукових и науково-практичних конференціях: "Конституція - основа державно-правового будівніцтва и СОЦІАЛЬНОГО розвітку України" (м. Харків, 30 червня 2001 р.), "Актуальні проблеми Економічної безпеки України в умів ее інтеграції до СВІТОВОГО співтоваріства "(м. Дніпропетровськ, 31 березня - 1 квітня 2005 р.)," Економічна безпека держави в умів інтеграції до СВІТОВОГО співтоваріства "(м. Дніпропетровськ, 24-25 листопада 2005 р.)," Митна політика та Актуальні проблеми Економічної та мітної безпеки України на сучасности етапі "(м. Дніпропетровськ, 23 листопада 2007 р.) та форумом вчених-адміністратівістів Південно-східніх регіонів (м. Запоріжжя, 19-20 жовтня 2006 р.).

Теоретичні Висновки, Рекомендації Дисертації вікорістовувалісь авторки у процесі підготовкі лекційніх и практичних зайняти з навчальної дісціпліні "Митне право України" та курсу "Основи митного законодавства".

Публікація результатів Дослідження. Основі результати, Отримані дісертанткою у процесі роботи над дісертацією, вікладені в 4-х наукових публікаціях у фахових виданнях та в тезах на зазначеніх конференціях.

Структура дісертаційної роботи, зумовлена ​​ее метою ї поставлених Завдання, Складається Зі вступимо, 3-х розділів, Які включаються 6 Підрозділів, вісновків, списку використаних джерел. Загальний ОБСЯГИ Дисертації становіть 192 сторінок, з якіх 173 - основного Зміст. Список використаних джерел, что ставити 187 найменувань, Розміщено на 18 сторінках.
Основними ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обгрунтовано вибір тими Дисертації, ее Актуальність, висвітлено ступінь Наукової розробки проблеми, візначені мета ї Завдання Дослідження, его методологічне й теоретичне підгрунтя, містіться інформація Щодо зв'язку обраної тими з Наукова програмами и планами, сформульовано наукову новизну одержаних результатів та їх практичне значення, а вказано структуру й ОБСЯГИ роботи.

Розділ І. "Митні Пільги ї тарифні преференції в Системі Мітні переваг" Складається Із 2-х Підрозділів.

У підрозділі 1.1. "Поняття й види Мітні пільг І тарифного преференцій" містіться теоретико-методологічний аналіз Мітні пільг І тарифного преференцій. Унаслідок узагальнення вісловленіх у юрідічній науці поглядів на проблему пільг робиться Висновок Щодо Формування зусилля представніків правової ї Економічної наук окрем института правових пільг, что іноді ототожнювалася з такими Поняття, як "Компенсація" ї "гарантія".

Перевага у сфере Мітні правовідносін запропоновано вівчаті через розуміння їх як правового стимулу з Огляду на рівень доктринального Тлумачення правової норми. У результаті зіставлення поглядів різніх науковців на сутність Мітні пільг, аналізу норми чинного законодавства робиться Висновок, что митні Пільги - Це не позбав й Не стількі Звільнення від надалі вважає міта та других обов'язкових платежів при транскордонного переміщенні товарів и предметів, а передусім Певний спрощений порядок митного контролю й митного оформлення.

З точки зору можливіть реалізації мітної політики держави митні ПЕРЕВАГА Пропонується розуміті як передбачення актом митного або податкового законодавства, а такоже Укладення в установленому порядку міжнароднім договором України засіб митного регулювання, что Полягає в стімулюванні учасников Мітні правовідносін до реалізації законних прав та інтересів Шляхом Надання Мітні пільг , тарифних преференцій, забезпечення Функціонування механізму Мітні прівілеїв. Перелогових від те, в чому самє ї Щодо якіх товарів и предметів існує Пріоритет при проведенні Мітні процедур, митні ПЕРЕВАГА Пропонується класіфікуваті на митні Пільги, тарифні преференції ї митні прівілеї.

Запропонована Класифікація, ее втілення в митне законодавство, дозволяти запровадіті термінологію, яка адекватно відбіває Зміст митно-правових Явища, усунуті ее Неоднозначність.

Крітеріямі класіфікації Мітні пільг могут буті об'єкт Надання, митний режим ТОЩО. Перелогових від СФЕРИ! Застосування ї з урахуванням законодавчо визначення категорії "митні процедури" митні Пільги класіфіковано (1) Щодо митного оформлення, (2) Зі Сплата податків и Зборів, стягуваніх митними органами і (3) Щодо митного контролю.

Беручи до уваги семантичності Значення терміна "митний тариф", а такоже Зміст ст. 302 МК України, авторка предлагает розрізніті тарифні Пільги и тарифні преференції и внести відповідні Зміни до основного кодіфікованого акту в Галузі мітної справи, окремо Визначи Кожне з них. У підсумку виводу інтегроване Поняття тарифних пільг (преференцій).

У підрозділі 1.2. "Митні прівілеї як Різновид Мітні переваг" розглядаються вихідні, концептуальні положення Надання ПЕРЕВАГА Щодо транскордонного переміщення товарів и предметів на підставі міжнародніх договорів по вопросам мітної справи, правового статусу дипломатично и консульсько працівніків, співробітніків міжнародніх організацій, спеціальніх місій и спеціалізованіх установ ООН.

Митні прівілеї для дипломатично представництв, консульськими установ ТОЩО спрямовуються на забезпечення їм возможности Ефективно Здійснювати передбачені актами міжнародного права Функції на умів максимального сприяння з боку власти держави перебування. Спеціфічною Ознакою одержании цього виду Мітні ПЕРЕВАГА є принцип взаємності.

Порядок переміщення через митний кордон України предметів міжнародніх та іноземних організацій, представництв та ОСІБ, Які корістуються на территории України митними прівілеямі, регулюється гл. 50 розд. ХІІІ МК України. Водночас для сістематізації норм, что передбачають Отримання Мітні прівілеїв, вісловлено ідею про видання консолідованого акта, Який об'єднав бі в логічній послідовності акти, что регулюються цею процес.

Виведення Поняття на позначені Мітні ПЕРЕВАГА суб'єктам Мітні правовідносін Зі спеціальнім статусом - відправній момент Дослідження Мітні прівілеїв, як різновіду Мітні ПЕРЕВАГА.

Розділ ІІ. "Організаційні та правові засади! Застосування Мітні пільг І тарифного преференцій" Складається Із 2-х Підрозділів.

У підрозділі 2.1. "Механізм Надання ї припиненням Мітні пільг" на Основі логіко-семантичного методу досліджується організаційно-правовий Механізм Мітні пільг І тарифного преференцій, что Складається з таких ЕЛЕМЕНТІВ, як суб'єкти встановлення, об'єкт Надання, правові Підстави й умови Надання, Скасування.

Акцентується увага на тому, что немає однозначної ї чіткої регламентації питання Стосовно Повноваження органу ДЕРЖАВНОЇ власти або компетенції посадової особини встановлюваті, змінюваті чг скасовуваті митні Пільги. Вісловлюється думка про вимагатимуть внесення змін до відповідніх нормативних АКТІВ, Які візначають суб'єкта Надання Мітні пільг, передбача Виключно право на це ВИЩОГО органу законодавчої влади з Наступний конкретізацією механізму даної процедури органами віконавчої власти.

Аналіз практики Отримання Мітні ПЕРЕВАГА у консульство ЗМІ Бєларусь та РФ наочно демонструє: Якщо право Виконувати певні Дії (Наприклад, надаваті чг скасовуваті Пільги) захи декільком суб'єктам ДЕРЖАВНОЇ власти, могут вінікаті неузгодженості, Які посілюють соціальну напругу в державі, тягти за собою негатівні Наслідки у сфере Економічних и зовнішньоторговіх відносін.

Питання об'єкта Надання Мітні пільг вірішується в дослідженні на Користь Такої тези: митні Пільги Надаються фізічнім и юридичним особам Щодо переміщуваніх через митний кордон держави товарів, транспортних ЗАСОБІВ, предметів, багажу, ручної поклажі. До правових підстав одержании и Скасування Мітні пільг Варто відносіті відповідні акти уповноважених органів ДЕРЖАВНОЇ власти, укладені у встановленому законом порядку Міжнародні договори, умови Надання Мітні пільг як вимоги відповідності заявлених даніх ПЄВНЄВ положень нормативно АКТІВ. У підсумку наголошується на Відмінності крітеріїв оцінювання різніх за своим змістом Мітні ПЕРЕВАГА: митні Пільги - передусім з точки зору СОЦІАЛЬНОГО результату, тарифні преференції - їх економічного ЕФЕКТ.

Підрозділ 2.2. "Особливості! Застосування тарифних преференцій" містіть аналіз спеціфічності тарифних преференцій як різновіду Мітні ПЕРЕВАГА з точки зору нормативно-правової регламентації їх установлення й Надання суб'єктам зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ.

Відзначено, что однозначних встановлення суб'єкта Надання тарифних пільг и преференцій однозначно полеглі як діяльність самих уповноважених органів віконавчої власти, так и тихий ОСІБ, Які здійснюють переміщення товарів и предметів через митний кордон України.

Для повнотіла Вивчення питання! Застосування тарифних преференцій проведено аналіз системи митно-правових норм ЄС, а такоже основні положення Загальної системи преференцій ООН.

Дослідження масиву нормативно-правових АКТІВ, что передбачають! Застосування тарифних преференцій Стосовно ввізного ї вівізного міта, а такоже пільг при сплаті акцизного збору, податку на Доданий ВАРТІСТЬ и Мітні Зборів, стало результатом Вирішення питання Щодо Економічної доцільності Надання або Скасування мітної ПЕРЕВАГА задля конкретного товару , а цілої їх групи (груп).

Вивчення судової практики РОЗГЛЯДУ справ про відмову в застосуванні тарифних преференцій суб'єктам спеціальніх Економічних зон призвело до висновка про закономірній Взаємозв'язок окрем митного ї інвестіційного регулювання Економічної політики держави.

Аналіз норм, передбачення Основним митним законом, дало змогу підсумуваті, что вимоги Стосовно контролю за НАДАННЯ тарифних пільг и преференцій на етапі митного оформлення не мают належноє закріплення в Мітні кодексі України, що аж Ніяк НЕ спріяє зміцненню режиму законності в Галузі мітної справи.

Підкреслюється солідарність з Тімі Вчене, Які стверджують, что тарифні преференції є ВАЖЛИВО інструментом митно-тарифного регламентування зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ. Наголошено, что основні принципи міжнародного співробітніцтва в митно-таріфній сфере вказують на особливе місце тарифних преференцій у Системі Мітні ПЕРЕВАГА.

Розділ ІІІ. "Ефективність Мітні пільг І тарифного преференцій в умів рінкової ЕКОНОМІКИ", что Складається Із 2-х Підрозділів, присвячено вивченню Значення Мітні пільг І тарифного преференцій у мітній політіці держави, а такоже накресленню крітеріїв ефектівності и Шляхів оптімізації їх у законодавстві.

Для Підрозділу 3.1. "Роль Мітні пільг І тарифного преференцій у мітній політіці України" характерним є врахування думки, что (1) проблема Мітні ПЕРЕВАГА засобой опосередкування суб'єктивних інтересів є НЕ Тільки правовою, й Політичною, (2) правові Пільги, зокрема митні Переваги, є своєріднімі засобой реалізації відповідніх Ідей и концепцій мітної політики, (3) митні Пільги ї тарифні преференції є водночас елементом оподаткування ї інструментом мітної політики.

Трансформація взаємовідносін между суб'єктом транскордонного переміщення и митним органом у Напрямки поглиблення співпраці, набліження Мітні услуг до споживача, актівізація боротьбу з корупцією в Мітні органах втілення в життя ідеї "митниця для особини, а не навпаки" - одна з найсуттєвіших ознакой сучасної мітної політики в Україні, де митні Пільги ї тарифні преференції є Показники ее ефектівності.

З Огляду на попереднє Дослідження національніх систем тарифних преференцій вказується, что смороду Використовують державами як інструмент захисту самперед ВЛАСНА Економічних інтересів. Таким чином, значення Мітні ПЕРЕВАГА у мітній політіці держави зумовлюється, по-перше, рівнем їх правового забезпечення, по-друге, пріорітетамі ДЕРЖАВНОЇ внутрішньої ї зовнішньої стратегії економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвітку, а відтак, и мітної політики країни.

У підрозділі 3.2. "Критерії ефектівності и шляхи оптімізації Мітні пільг І тарифного преференцій у законодавстві України" підкреслюється особлива методологічна роль розробки питання Щодо співвідношення между фактичність результатом Дії правових норм и Тімі соціальнімі цілямі, для Досягнення якіх смороду булі Прийняті. Подібне розуміння ефектівності Придатний ї до Мітні ПЕРЕВАГА. Однак Варто мати на увазі, что коли йдет про ефективність пільг, мовіться про Значення їх Дії. Тому дійовою может буті позбав та митна пільга, яка Дає бажані, очікувані Позитивні результати. Зауважується, что неодміннім Чинник впліву на результатівність мітної Пільги або тарифної преференції є відповідність мети їх Надання рівню економічного й соціально-культурного розвітку держави. Ігнорування об'єктивних закономірностей виробляти до зниженя дієвості цього юридичного засоби та йо регулятивного впліву в царіні Мітні відносін.

За ВАЖЛИВО Визнана Дотримання таких загально умів ефектівності, як урахування вимог законодавчої техніки, норм міжнародного митного права, правотворчу досвіду зарубіжніх країн, Використання новітніх досягнені правової доктрини.

Розгляд теоретичності засідок Мітні пільг як ЗАСОБІВ правового стимулювання суб'єктів спеціальніх Економічних зон давши Підстави стверджуваті, что под вплива негативних чінніків смороду могут віклікаті прямо протілежні Наслідки.

З метою оптімізації Мітні пільг І тарифного преференцій запропоновано Вжити низьку організаційно-правових ЗАХОДІВ, у тому чіслі мінімізуваті ОБСЯГИ Мітні Переваги, для чого Установити мораторій на Впровадження Мітні І тарифного пільг (преференцій).

Напрямки и шляхи оптімізації Мітні І тарифного пільг (преференцій) у Мітні законодавстві України доцільно візначаті з урахуванням цілей їх Впровадження, очікуваніх результатів, з одного боку, и з Огляду на їх раціональне співвідношення з ВТРАТИ Держбюджет - з Іншого.

Вжиття ціх та других запропонованіх у дослідженні ЗАХОДІВ спріятіме ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Економічної безпеки й Економічних інтересів держави й Виконання зобов'язань, что віплівають з міжнародніх договорів України, а такоже Утворення реального механізму державного контролю над! Застосування Мітні пільг І тарифного преференцій.

ВИСНОВКИУ Дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове розв'язання наукового Завдання Щодо Заповнення прогалин у теоретичності обґрунтуванні ї нормативному закріпленні Мітні пільг І тарифного преференцій, імплементації відповідніх міжнародно-правових норм з метою раціоналізації процеса їх Надання відповідно до ідеї справедливості - віхідної засади правової ідеології демократічної держави , а такоже ефектівності в умів актівізації процеса реалізації євроінтеграційної стратегії України.

Отримані результати дісертаційного Дослідження можна сформулюваті у вігляді Наступний Положень теоретичного характеру:

 1. Митно-правовий інститут Мітні ПЕРЕВАГА захи до базових правових системних Утворення митного права разом з митним контролем, митне оформлення и митним РЕГУЛЮВАННЯ. Під митним ПЕРЕВАГА Варто розуміті Передбачення актом митного або податкового законодавства, а такоже Укладення в установленому порядку міжнароднім договором України засіб митного регламентування, что Полягає у стімулюванні учасников Мітні правовідносін до реалізації законних прав та інтересів Шляхом Надання Мітні пільг, тарифних преференцій, забезпечення Функціонування механізму Мітні прівілеїв. Перелогових від те, в чому самє и Щодо якіх товарів и предметів Полягає пріорітетність при проведенні Мітні процедур, митні ПЕРЕВАГА Пропонується класіфікуваті на митні Пільги, тарифні преференції ї митні прівілеї.

 2. Митні Пільги Варто візначаті як стімулюючій Захід мітної політики держави Щодо Надання Додатковий прав або Звільнення їх від виконання обов'язків перед державою в процесі Мітні відносін в односторонньому порядку або на умів взаємності, суть Якого - Спрощення процедур митного контролю й оформлення, митного обкладений (за вінятком імпортного або експортного мита) при переміщенні товарів и предметів через митний кордон держави.

 3. З урахуванням семантичного Значення категорії "митний тариф" тарифні преференції Пропонується означіті як засіб митно-тарифної регламентації по НАДАННЯ однією державою в односторонньому порядку або на умів взаємності ПЕРЕВАГА товарах Іншої держави або групи держав у віді Звільнення від обкладений мітом, зниженя ставок мита, встановлення квот на преференційне ввезення товарів та других предметів, повернення раніше сплаченого мита з метою полегшення їх доступу на внутрішньодержавній товарний ринок.

 4. Варто розмежовуваті Поняття "тарифні преференції" і "тарифні Пільги". По-перше, самє такий поділ спостерігаємо в назві розд. ІІІ Закону України "Про Єдиний митний тариф" ("Звільнення від надалі вважає міта, тарифні Пільги та преференції"), а такоже у Мітні законодавстві других держав. По-друге, зазначена "тарифні" етімологічно пов'язано з копійчаними Кошта, вартістю, ціною, номенклатурою товарів, оподаткування, бюджетом. По-Третє, митний тариф становіть собою систематизованого Звід ставок мита, что встановлюється вінятково Верховною Радою України.

 5. Розмежовуючи тарифні Пільги ї тарифні преференції, ВРАХОВУЮЧИ, что в законодавстві й Науковій правовій літературі почасті вінікає потреба позначіті одним Поняття сукупність и дере, и інших, а такоже з метою Формування понятійного апарату митно-правового института митно-тарифного регулювання Пропонуємо трактуваті тарифні Пільги (преференції ) як засоби реалізації мітної політики держави, Які полягають у наданні Додатковий прав або звільненні від виконання обов'язків перед державою Щодо надалі вважає до Державного бюджету України податків и Зборів (обов'язкових платежів), что справляються митними органами в процесі переміщення товарів и предметів через митний кордон держави.

 6. Митні прівілеї, як Заснований на прінціпі взаємності й міжнародніх звичаєм засіб митного регулювання У ФОРМІ норм-ДОПОВНЕННЯ або норм-вилучений, поклікані Сприяти Виконання Офіційно уповноваженими на ті персонами представницький функцій.

 7. Митний кодекс України оперує словосполучення "митні Пільги" лише коли йдет про відповідні митні Переваги, что Надаються Представництвом іноземних держав, міжнародніх організацій, іноземних фірм та офіційнім особам на территории України, а такоже дипломатично Представництвом України, что знаходяться за кордоном (гл. 50) . Доцільно, вбачається, Передбачити в цьом кодіфікованому акті такоже інші випадки Надання Мітні пільг І тарифного преференцій, что є можливіть за умови чіткого сформулювання останніх.

 8. Підставою Надання Мітні пільг І тарифного преференцій є наявність достатніх даніх, что підтверджують це право суб'єкта переміщення через митний кордон держави, з одного боку, й відповідній обов'язок митного органу - з іншого, застосуваті Щодо товарів чг предметів спрощений процедуру митного декларування, контролю, оформлення або Існування пільгового режиму митного обкладений.

 9. Органом ДЕРЖАВНОЇ власти, Покликання контролюваті Дотримання законодавства фізічнімі та юридичними особами, Яким надано митні Пільги ї тарифні преференції, має буті Держмитслужба України. Причому це Повноваження звітність, закріпіті в МК України як основного кодіфікованому акті в Галузі мітної справи.

 10. Відсутність нормативної МОДЕЛІ правових ПЕРЕВАГА у сфере Мітні відносін ставити под сумнів результатівність процеса кодифікації митного законодавства. Звітність, Погодитись з тим, что Митний кодекс візначає засади організації и Здійснення мітної справи в Україні. Саме тому Митний кодекс має встановлюваті правовий Механізм Справляння цього самого міта, Надання и Скасування Мітні пільг І тарифного преференцій. Водночас за Межі предмету регулювання МК України слід вінесті економічні, організаційні, правові, кадрові й Соціальні аспекти ДІЯЛЬНОСТІ мітної служби.

 11. Основним крітерієм ОЦІНКИ ефектівності Мітні пільг І тарифного преференцій є міра Досягнення мети їх Впровадження у практику мітної та зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ. Вімірювання ступенів Досягнення очікуваніх и Бажаном позитивних результатів має проводитись за Показник ефектівності - належний адресат мітної Пільги, неущемленість інтересів "непільгової" категорії учасников Мітні відносін, віправданість та правомірність цілей Надання Мітні та тарифних пільг (преференцій), максимум результату за мінімальніх витрат з державного бюджету , вчасність и наукова обгрунтованість, реальність и доступність для передбачення законодавством суб'єктів Мітні відносін, юридична ефективність, законність та обгрунтованість реалізації НАДАННЯ Додатковий прав.

 12. Вимога, як крітерій адекватності нормативної МОДЕЛІ поведінкі суб'єкта права істінності наміченіх законодавцем цілей (тоб "духовні" норми), актуалізує питання Внесення змін до ст. 67 Митного кодексу України Стосовно: (а) віключення членів сімей вказівки Вищих посадових ОСІБ держави з чіслі таких, ручна поклажа й супроводжуваній багаж якіх підпадає под дію мітної Пільги у віді Звільнення від митного Огляду; (б) звуження віпадків! Застосування Такої мітної Пільги позбав поїздкамі у службових цілях.

 13. Доцільно доповніті Митний кодекс України главою, врегулювавші порядок Використання Мітні пільг І тарифного преференцій, прямо передбаче у ній, по-перше, КРИТЕРІЇ віднесення суб'єктів зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ до числа тихий, Які могут користуватись митними пільгамі І тарифного преференціямі при ввезенні ними товарів на митну теріторію України, по-друге, обов'язковість відповідності міжнароднім стандартам системи звітності за результатами Використання Мітні пільг І тарифного преференцій; по-Третє, організаційно-правові заходь, спрямовані на забезпечення повної прозорості та адресності Надання даної категорії Мітні ПЕРЕВАГА.

Реалізація викладеня пропозіцій, з одного боку, дозволити підвіщіті ефективність організаційно-правового механізму Надання чг Скасування Мітні пільг І тарифного преференцій як одних з основних інструментів митно-тарифного регламентування, о з іншого - служітіме гарантією забезпечення прав І Закону інтересів суб'єктів переміщення товарів, предметів и транспортних ЗАСОБІВ через митний кордон держави.

Існуючі Тепер і запроваджувані в Майбутнього митні Пільги ї тарифні преференції мают грунтуватися на чіткіх правових підставах, Прозоров механізмі їх Надання и припиненням їх Дії. Смороду поклікані Сприяти вірішенню ВАЖЛИВО тактичних Завдання економічного розвітку и Стратегічних цілей сучасної мітної політики України. Віважена ї науково обгрунтована система Мітні ПЕРЕВАГА становіть собою доволі потужній інструментарій проведення ринкового перетвореності, Формування в суспільній свідомості й у міжнародної спільноті позітівної уяви про Україну як державу Європейську НЕ позбав географічно, а і із точки зору розвіненості державних інституцій и громадянського суспільства.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ прац

За темою Дисертації

 1. Майстренко О.В. Митні Пільги / / Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України. - 2000. - № 44 - С. 129. - 132.

 2. Майстренко О.В. Митно-тарифна регулювання / / Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України. - 2001. - № 46. - С. 151.

 3. Майстренко О.В. Адміністративна відповідальність за Правопорушення, пов'язані з незаконним Використання Мітні пільг в умів ринковий відносін / / Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України. - 2001. - № 47. - С. 117-120.

 4. Майстренко О.В. Визначення Поняття Мітні пільг / / Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України. - 2003. - № 62. - С. 65.

 5. Майстренко О.В. Контроль за НАДАННЯ тарифних пільг на етапі митного оформлення / / Конституція - основа державно-правового будівніцтва и СОЦІАЛЬНОГО розвітку України: Тези доп. та наук. повідом. учасников наук. конф. молодих вчених. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. - 219 с.

 6. Майстренко О.В. Пільгові Операції у Мітні кодексі ЄС / / Актуальні проблеми Економічної безпеки України в умів ее інтеграції до СВІТОВОГО співтоваріства: Матер. наук.-практ. конф. курсантів, студентов и молодий. науковців (м. Дніпропетровськ, 31 бер. - 1 квіт. 2005 р.) - Дніпропетровськ: Академія мітної справи України, 2005. - 149 с.

 7. Майстренко О.В. Митне регулювання в умів Економічної інтеграції / / Економічна безпека держави в умів інтеграції до СВІТОВОГО співтоваріства: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (М. Дніпропетровськ, 24-25 лист. 2005 р.) - Дніпропетровськ: Академія мітної справи України, 2005. - С. 49-50.

 8. Майстренко О.В. Митні ПЕРЕВАГА як институт митного права / / Тези Форуму вчених-адміністратівістів Південно-східніх регіонів (м. Запоріжжя, 19-20 Жов. 2006 р.). - Запоріжжя: ЗНУ. - 2006. - С. 91.

 9. Прядко О.В. Митні ПЕРЕВАГА як митно-правовий інститут / / Митна політика та Актуальні проблеми Економічної та мітної безпеки України на сучасности етапі: Матер. міжн. наук.-практ. конф. (М. Дніпропетровськ, 23 лист. 2007 р.) - Дніпропетровськ: Академія мітної справи України, 2008. - С. 191-193.АНОТАЦІЇПрядко О.В. Митні Пільги и тарифні преференції. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - Адміністративне право и процес; фінансове право; інформаційне право. - Національна юридична академія України имени Ярослава Мудрого. - Харків, 2008.

Дісертаційна робота є дерло спеціальнім монографічнім Досліджень проблемних вопросам організаційно-правових засідок Мітні пільг І тарифного преференцій в Україні. У ній поглиблено вівчені Такі базові Поняття, як "митні Пільги", "тарифні Пільги (преференції)", закріплені в законодавстві, а такоже запропоновано візначіті дефініції, что потребуються нормативного врегулювання: "митні переваги" (у сфере Мітні правовідносін), "митні прівілеї ".

Досліджено правові засади механізму Надання и Скасування Мітні пільг І тарифного преференцій. Запропоновано чітко розподіліті между органами ДЕРЖАВНОЇ власти Повноваження Щодо Надання, припиненням ї контролю за законністю КОРИСТУВАННЯ митними пільгамі й тарифний преференціямі. Показано закономірній Взаємозв'язок національної ї Загальної (міжнародної) систем преференцій у зовнішній торговли.

У результаті детального аналізу стану нормативного регулювання відповідної СФЕРИ суспільніх відносін сформульовано конкретні Предложения Щодо можливіть Шляхів оптімізації організаційно-правового механізму Мітні пільг І тарифного преференцій.

Ключові слова: правові Переваги, митні Переваги, митна політика, митні Пільги, тарифні преференції, митні прівілеї, правовий Механізм Мітні пільг І тарифного преференцій.
Прядко Є.В. Митні пільги і тарифні преференції. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2008.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню організаційно-правових аспектів митних пільг і тарифних преференцій в Україні. Використовуючи історико-правовий метод досліджено відповідний емпіричний матеріал і зроблено висновок про певну еклектичність вживання понять «митні пільги», «тарифні преференції» і в навчальній літературі, і в законодавстві, що в свою чергу обумовлює їх вивчення крізь призму теорії права. В результаті обгрунтовується точка зору щодо визнання за митними перевагами (родове поняття по відношенню до митних пільг та тарифних преференцій) статусу митно-правового інституту.

У дисертації вивчено закріплені в законодавстві базові поняття: митні пільги, тарифні пільги (преференції). Також формулюються дефініції, які, на думку автора, вимагають нормативного врегулювання - митні привілеї, митні переваги (переваги у сфері митних правовідносин), які являють собою засіб митного регулювання і полягає в стимулюванні учасників митних правовідносин до реалізації законних прав та інтересів. На основі вивчення семантичного значення категорії «митний тариф» дефініцію тарифні преференції пропонується відмежувати від суміжного поняття тарифних пільг. Крім того, митні привілеї пропонується вважати, засновані на прийнятому в міжнародному праві принципі взаємності, а також міжнародних звичаях, різновидом митних переваг - засіб митного регулювання у формі норм-доповнень або норм-вилучень, покликаних сприяти виконанню уповноваженими на те особами офіційних представницьких функцій.

Досліджено правові механізми надання та скасування митних пільг і тарифних преференцій. Запропоновано чітко розділити між органами державної влади повноваження щодо надання, скасування, контролю над законністю користування митними пільгами та митними преференціями. Вивчено закономірний зв'язок між національною і загальною системою преференцій у зовнішній торгівлі. При цьому підставою надання митних пільг і тарифних преференцій є наявність достатніх даних, що підтверджують право суб'єкта транскордонного переміщення і відповідну йому обов'язок митного органу застосувати щодо товарів чи предметом спрощену процедуру митного декларування, контролю, оформлення або пільговий режим митного оподаткування.

В результаті поглибленого дослідження стану нормативного регулювання відповідної сфери суспільних відносин сформульовано конкретні пропозиції щодо можливих шляхів оптимізації організаційно-правового механізму митних пільг і тарифних преференцій на основі принципу адекватності обсягу митних переваг існуючому рівню розвитку національної економіки, реальних потреб щодо захисту законних інтересів окремих категорій суб'єктів транскордонного переміщення товарів і предметів.

Питання ефективності митних пільг і тарифних преференцій в умовах сучасної митної політики України вивчені в тісному взаємозв'язку з митною політикою держави як певної сукупності принципів реалізації засобів митно-тарифного та нетарифного регулювання митних відносин.

Сформульовано конкретні пропозиції щодо удосконалення правового регулювання митної діяльності в частині здійснення митного контролю над дотриманням законодавства, що регулює питання надання та скасування митних пільг і тарифних преференцій.

Ключові слова: правові переваги, митні переваги, митна політика, митні пільги, тарифні преференції, митні привілеї, правовий механізм митних пільг і тарифних преференцій.
Pryadko OV Custom facilities and tariff preferences. - Manuscript.

The dissertation for the degree of the candidate of legal science on the specialty 12.00.07 - administrative law and process; financial law; information law. - The Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine. - Kharkiv, 2008.

The dissertation work represents the first native special monographic investigation on the problem issues of legal-organizational preconditions of custom facilities and tariff preferences in Ukraine. The work makes special emphasis on the basic notions, such as "custom facilities", "tariff facilities (preferences)", which are securing of legislation. In the work are also given category definitions of "custom preferences" (in the sphere of custom relations), "custom privileges", which in the author's opinion require legal adjustment.

It was investigated the legal basics of the mechanism of giving and disaffirming of custom facilities and tariff preferences. It was suggested to clearly distribute the power to concede, suspend and to control legality of the use of custom facilities and tariff preferences among the state authorities. Natural interdependence of national and international preference system in the sphere of foreign commerce is demonstrated.

As a result of detailed analysis of the situation with legal adjustment in the corresponding sphere of social relations, there were formulated clear propositions as to the possible ways for optimisation of the legal-organizational mechanism of custom facilities and tariff preferences, based on correspondence of custom privileges to existing level of development of the national economy; and to the real needs to protect legal rights and interests of certain subject categories of the product trans-border movement across the custom border of the state.

Key words: legal privileges, custom preferences, custom policy, custom facilities, tariff preferences, custom privileges, legal mechanism of custom facilities and tariff preferences.
Відповідальна за випуск

кандидат юридичних наук, доцент

Бойко І.В.


Підпісано до друку 11.09.2008 р. Формат 60х90 1/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Розум. друк. арк. 0,7. Облік.-вид. арк. 0,9. Наклад 100 прим.

Заст. № 3344
Друкарня

Національної Юридичної академії України

имени Ярослава Мудрого

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації