Лабораторні роботи

chem_1.doc (1 стор.)
chem_2.doc (1 стор.)
chem_3.doc (1 стор.)
chem_4.doc (1 стор.)
chem_5.doc (1 стор.)
chem_6.doc (1 стор.)
n7.doc (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
n17.doc (1 стор.)
Оригінал

ГУАП
кафедра № 62


Рейтинг за роботу

Викладач: Корабльова А.А.
ЗВІТ

Про лаболаторного РОБОТІ

ПО КУРСУ: ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

"ГАЛЬВАНІЧНІ ПОКРИТТЯ МЕТАЛІВ"

ОФ 62 2007 07 ЛР

Роботу виконав

студент групи 2221 Юдакін Д.Є.
Санкт-Петербург

2002

1.Ціль роботи:

ознайомлення c процесами на електродах при практичному використанні електролізу.
2.Прібори і реактиви:

Схема установки для електрохімічного нікелювання.
1 - блок живлення;

2 - електролітична ванна;

3 - електроди;

4 - регулятор опору;

5 - вимірювач.
Електролітична ванна в якості компонентів містить солі нікелю NiSO4

і NiCl2. Для підтримки на заданому рівні кислотності електроліту додають H3PO4, CH3 COOH і ін Добавка окислювачів Н2О2, NaNO3 сприяє окислення утворюється на катоді водню і запобігає виділення його у вигляді пухирців на катоді. Як анода використовується нікель.
3.Ход роботи:

1.Ізмеріть площа поверхні мідного електрода (робочу поверхню руками не чіпати: електроди знежирені в лужному розчині, протравлені в кислоті, оброблені спиртом).

2.Вичісліть необхідну силу струму за формулою = Ік · S, де I-сила струму (1А/дм 2); S-поверхня (подвоєна площа) електрода, дм 2.

3.Рассчітать масу підлягає осадженню металу за формулою m = a · S ·?, Де a-товщина покриття, дм; (задається викладачем); S-поверхня електрода, дм 2;? - Щільність нікелю (8900г/дм 3).

4.Расчітать час процесу нікелювання, виходячи із закону Фарадея m = k · I · t, де m-маса осідає, металу; k-електрохімічний еквівалент, г / А · год, для нікелю 1,095 г / А · год; I-розрахована сила струму; t-розрахований час, ч.

5.Определіть на аналітичних вагах масу мідного електрода m1, м.

6.Закрепіть електрод у катодного (-) клітці кришки електролізера.

7.Включіть джерело постійного струму, за допомогою регулятора встановити розраховану силу струму (500 поділок приладу відповідає силі струму 1А), відзначити час початку електролізу і продовжити процес протягом розрахованого часу.

8.По закінчення процесу нікелювання за допомогою регулятора вимкнути зарядний струм, а потім вимкнути джерело постійного струму.

9.Винуть електрод з ванни, промити проточною водою, висушити спочатку фільтрованої папером, потім протягом 3-5 хвилин в сушильній шафі.

10.Определіть масу електрода m2, м.

11.Запісать результати досвіду в таблицю.
4.Обработка результатів:

1.Определіть масу осаждаемого нікелю mопит = m2-m1.

2.Сравніть масу нікелю, отриману дослідним шляхом, з масою нікелю знайденої за розрахунком, і обчислити відносну помилку:? = | Mтеор-mопит | · 100% / mтеор

3.Напісать реакції, що відбуваються на електродах.

4.На підставі експериментальних даних визначити хімічний еквівалент нікелю (ЕNi). mтеор
Експериментальні дані електрохімічного нікелювання

Поверх-

ність

зразка

S, дм 2


Сила

Тока

I, А

Рассчи-

танная

маса

нікелю mтеор, г


Час

ніку-

ліро

вання

t, хв

Маса

мідного

елект-

роду

m1, г

Маса

елект-

роду

після

досвіду

m2, г

Досвідчена

маса

Пікель

mопит, г

Помилка,

%


0.39

0.39

0.069

9.8

16.5404

16.6589

0.0685

0.72


Реакції відбуваються на електродах:
Анод: 2Н2О-4е? О2 + 4Н +

Ni 0-2е? Ni 2 +
Катод: Ni 2 + +2 е? Ni 0

+ +2 е? Н2?
Хімічний еквівалент нікелю:

ЕNi = 58.7г
5.Висновок:

При порівнянні маси нікелю, отриманої дослідним шляхом, з масою нікелю, знайденої за розрахунком, відносна помилка (?) Становить 0.72%. Це

говорить про те, що час нікелювання і сила струму при якому протікав експеримент, були розраховані вірно.
Навчальний матеріал
© cozap.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації